Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 12
Tổng truy cập:     12962005
Mẫu 04/GTGT - Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT
Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11 /2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04-1/GTGT
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT
Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH
Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN Phụ lục bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Phụ lục bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế suất toàn phần Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN
Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT
Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số: 01-3/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11 /2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT
Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mẫu số 03/GTGT
Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý mẫu số 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê thu mua hàng hoá dịch vụ không có hoá đơn mẫu 01
Mẩu bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN
Tờ khai thuế tài nguyên Mẫu số 01/TAIN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2003/TT-BTC) ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT
Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/TBVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính