Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 66
Tổng truy cập:     12868082
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu số 03/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu 03 – 1A/TNDN
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03 – 1A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu 03 – 1B/TNDN
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03 – 1B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu 03-1C/TNDN
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03-1C/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu 03-2/TNDN
Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu 03-3A/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu 03-3B/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3C/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi Mẫu số 03-3C/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01B/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Bảng kê giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN mẫu 06-1/BK-TNCN
Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN mẫu 06-1/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài Mẫu số 03-4/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài Mẫu số 03-4/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản Mẫu số 03-5/TNDN
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển nhượng bất động sản Mẫu số: 03-5/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN
Phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Mẫu số 03-6/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)