Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 166
Tổng truy cập:   54224353
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595

 

Hướng dẫn viết Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Danh sách lao động tham gia BHXH. Cách ghi Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm lao động, tiền lương ...


 


Chú ýBắt đầu từ ngày 18/08/2020 -> Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải khai trình lao động theo quy định của pháp luật về lao động tại Bộ luật lao động theo Mẫu D02-LT ban hành kèm theo QĐ 1040/QĐ-BHXH 
=> Thay thế Mẫu D02-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH trước đây.

=> Xem chi tiết tại đây nhé:
 Cách viết Mẫu D02-LT theo QĐ 1040.
 Cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu theo cột:

- Cột A:
ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

- Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.
       Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT,
cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột B tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập danh sách phân thành 02 nhóm:
    - Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1;
    - Tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động của Phân xưởng 2
    (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).


- Cột C: ghi mã số đối với người đã có mã số BHXH.

- Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV
(
Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B ...).

- Cột 2: ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.
Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

- Cột: 3, 4, 5: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

- Cột 6: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).

- Cột 7: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

- Cột 8, 9: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.

- Cột 10: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ... Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,....

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu hàng ngang:

- Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.

- Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

- Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề nghị cơ quan BHXH cấp.Chú ý:
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
+ Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như trên.
+ Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10.
+ Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì ghi cột B, cột C và ghi nội dung thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10, các cột khác bỏ trống.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Mục đích, thời gian lập và căn cứ lập Mẫu D02-TS:

+) Mục đích:
- Để đơn vị
đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
- Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

+) Thời gian lập:
-
Khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.

+) Căn cứ lập:
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (
Mẫu TK1-TS);
- HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển
- Hồ sơ khác có liên quan.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới đây Kế toán Thiên Ưng hướng dẫn lập Mẫu D02-TS:

 

Tên đơn vị: Công ty kế toán Thiên Ưng

Mã đơn vị: (Nếu lần đầu thì để trống)

Địa ch: Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG Số: 01 tháng 01 năm 2019

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Tiền lương

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Ghi chú

Hệ số/Mức lương

Phụ cp

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên ngh (%)

Phụ cấp lương

Các khon bổ sung

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tăng
 

 

                 
 
1.1
Lao động
Nếu báo tăng Lao động ghi vào mục này
       

 

 
1
Vi bất Cần
011526436
Giám đốc
6000000
 

 

     
 
01/2019
 
ngày ký HĐLĐ
 

2

Tạ huyền Trang
 

 

kế toán
4500000
 
     
 
01/2019
 
Số

01/HĐLĐ

1.2
Tiền lương
Nếu điều chỉnh tăng mức tiền lương tham gia BHXH ghi vào mục này
       
 
 
Cộng tăng
 

 

                 
 
II
Gim
 

 

                 
 
II.1
Lao động
Nếu giảm giảm lao động ghi vào mục này.

VD: Báo giảm nghỉ thai sản

       
 
1
 Phạm hiền Thu
023545525

NV Văn phòng 

4200000
 

 

 
 
 
 
02/2019
08/2019
Nghỉ thai sản
II.2
Tiền lương
- Nếu điều chỉnh giảm mức tiền lương tham BHXH
       
 
III
Khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cộng gim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: 2

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: 2

 

Người lập biểu

Ký, ghi rõ họ tên

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


--------------------------------------------------------------------------------------
 

Tải Mẫu D02-TS về tại đây:

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chi tiết về thủ tục tham gia xem thêm:

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

--------------------------------------------------------------------

hướng dẫn lập mẫu d02-ts danh sách lao động tham gia bhxh
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu cho Doanh nghiệp năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2020 mới nhất.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn khi trích nộp; Tiền truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý, hạch toán truy thu kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới của Bảo hiểm xã hội năm 2019, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng.
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2019 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.5
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng