Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 249
Tổng truy cập:     20519454

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

 

Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính, Hạch toán Kết chuyển chi phí, kết chuyển giá vốn, kết chuyển doanh thu, kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển lãi lỗ cuối năm ...

 

1. Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng.

 

- Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ...Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

          Có TK 334 - Tổng lương phải trả cho CNV

 

- Hạch toán khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

+) Tính vào chi phí của DN:

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 ..  = Tiền lương tham gia BHXH ( X ) 24% (Tùy từng bộ phận nhé):

          Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 18%

          Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 3%

          Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp: 1%

          (Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

          Có TK 3382 – Kinh phí công đoàn: 2%.

 

+) Tính trừ vào lương của Nhân viên:

Nợ TK 334: 10,5%

          Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

          Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

          Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

          (Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385) 

 

- Tính thuế TNCN phải nộp (nếu có)

Nợ TK 334 = Tổng số thuế TNCN khấu trừ

           Nợ TK 3335

 

- Khi thanh toán lương cho CBCNV:

Nợ TK 334   = Tổng tiền thanh toán cho CNV (Sau khi đã trừ đi các khoản trích vào lương (BH), thuế TNCN (nếu có), tạm ứng (nếu có).

          Có TK 1111, 112

                                

- Nộp tiền Bảo hiểm, KPCĐ:

Nợ TK 3383: 26% (Số tiền đã trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2% 

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

        Có TK 1111, 1121

Xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và các khoản Bảo hiểm

 

2. Hạch toán Trích khấu hao TSCĐ cuối tháng:

 

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Số khấu hao kỳ này (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

                     Có TK 214  = Tổng khấu hao đã trích trong kỳ.

Xem thêm: Cách tính khấu hao TSCĐ

 

3. Hạch toán phân bổ chi phí trả trước (nếu có)

 

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 ... Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận và phải xác định xem DN sử dụng chế độ kế toán theo TT 200 hay là 133)

        Có TK 242  =  Tổng số đã phân bổ trong kỳ (Theo TT 200 và 133 đã bỏ TK 142 nhé)

 

4. Hạch toán Kết chuyển thuế GTGT:

 

Lưu ý:

- Việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ chỉ thực hiện đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì có thể xem thêm: Cách hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp

 

- Bản chất của việc hạch toán kết chuyển thuế GTGT là việc tính ra số thuế GTGT còn phải nộp hay còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Các bạn hạch toán kết chuyển như sau:

Nợ TK 3331  = (Là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản)
        Có TK 1331 

 

Giải thích: Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 1331 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

- Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nộp.

- Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 1331 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ.

 

Cách xác định để biết được Số nhỏ nhất như sau:

 

a. Trường hợp 1:

Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331

 > 

 Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

 

=> Nợ TK 3331

= Số nhỏ = Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

-> Còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.

                Có TK 1331 

 

b. Trường hợp 2:

Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 - Tổng PS Có 1331

 <   Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331

 

=> Nợ TK 3331

= Dư ĐK 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331

-> Phải nộp tiền thuế GTGT.

                Có TK 1331

 

- Khi nộp tiền thuế GTGT:

Nợ TK 3331

= (Tổng PS Có 3331 - Tổng PS Nợ 3331- (Dư

    Đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ - Tổng PS Có 1331)

        Có TK 111, 112

 

5. Hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

 

- Chú ý: Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200 thì mới có TK 521 nhé, còn nếu theo TT 133 thì không có TK 521 Không có bút toán này nhé (Vì khi hạch toán đã giảm trực tiếp trên TK 511 rồi)

Nợ TK 511

          Có TK 521  

 

6.  Hạch toán Kết chuyển doanh thu:

 

- Bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ...:

Nợ TK 511

         Có TK 911

 

- Bút toán Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515

     Có TK 911 

 

7. Hạch toán kết chuyển chi phí:

 

- Bút toán Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

Nợ TK 911

           Có TK 632 

 

- Bút toán Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính:

Nợ TK 911

          Có TK 635 

 

- Bút toán Kết chuyển chi phí bán hàng:

Nợ TK 911

         Có TK 641 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6421)

 

- Bút toán Kết chuyển chi phí quản lý Doanh nghiệp:

Nợ TK 911

       Có TK 642 - theo TT 200 (Nếu theo Thông tư 133 là TK 6422)

 

8. Hạch toán Kết chuyển thu nhập khác:

 

Nợ TK 711

         Có TK 911 

 

9. Hạch toán Kết chuyển chi phí khác:

 

Nợ TK 911

        Có TK 811

 

10. Hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính quý (Nếu phải nộp)

 

Nợ TK 821

            Có TK 3334

 

-> Cuối năm, căn cứ vào số tiền thuế TNDN phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế, cụ thể như sau:

- Nếu số tạm nộp hàng quý NHỎ HƠN số thực tế phải nộp-> Nộp thiếu -> Phải nộp thêm:

Nợ TK 821

         Có TK 3334

 

- Nếu số tạm nộp hàng quý LỚN HƠN số thực tế phải nộp-> Nộp thừa (ghi giảm chi phí thuế TNDN):

Nợ TK 821

          Có TK 3334

 

Chi tiết xem thêm: Cách hạch toán chi phí thuế TNDN

 

11. Hạch toán Kết chuyển chi phí thuế TNDN (Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

 

Nợ TK 911

         Có TK 821 

 

12. Hạch toán Kết chuyển lãi (lỗ) cuối năm:

 

- Nếu lãi:

Nợ TK 911

               Có TK 4212 

- Nếu lỗ:

Nợ TK 4212

                Có TK 911

 

các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

 

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công! Các bạn muốn học cách hoàn hiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel thực hành bằng chứng từ thực tế, có thể tham gia: Lớp học kế toán trên Excel

--------------------------------------------------------

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các tin tức khác
Các hàm Excel thường dùng trong kế toán để lên sổ sách
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel kế toán
Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel
Cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel kế toán
Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán
File Excel theo dõi TSCĐ tính theo ngày theo phương pháp đường thẳng
Mẫu số sách kế toán trên Excel theo Thông tư 200 và QĐ 48
Cách chuyển lỗ trên Tờ khai Quyết toán thuế 03/TNDN
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Cách xây dựng thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2017
Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2017
Cách kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo trước khi lập BCTC
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH – BHYT – BHTN năm 2017
Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT – BHTN lần đầu 2017
Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2017
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2017 mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý và theo tháng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng
Cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT (Các trường hợp)
Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-A trên HTKK
Tìm chúng tôi trên facebook
Quảng cáo
Phần mềm htkk 3.4.1
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán