Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 418
Tổng truy cập:     20657988
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất năm 2016 Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2016
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và Mẫu 07 - VT Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc năm 2016
Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT mới nhất năm 2016 theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc
Mẫu C70a-HD theo QĐ 636/QĐ-BHXH 2016 Danh sách chế độ thai sản
Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2016
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính.
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu thẻ quầy hàng theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Chia sẻ Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính mới nhất, mẫu công văn giải trình về việc xin gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017
MẪU CHỨNG TỪ KHÁC
Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo QĐ 48, TT 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng cân đối tài khoản Excel theo Quyết định 48
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán