Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 133
Tổng truy cập:   63462604
Quảng cáo
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133

 

Bảng danh mục Hệ thống Tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 133, đây là Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Các bạn có thể Download miễn phí ở cuối bài viết nhé.

 


- Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, và bãi bỏ hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48 trước đây.

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

(Ban hành kèm theo Thông tư  133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111
1112

Tiền Việt Nam
Ngoại tệ

112

 

Tiền gửi Ngân hàng

 

1121
1122

Tiền Việt Nam
Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán kinh doanh

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281
1288

Tiền gửi có kỳ hạn
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331
1332

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361
1368

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381
1386
1388

Tài sản thiếu chờ xử lý
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng mua đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

153

 

Công cụ dụng cụ

154

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

155

 

Thành phẩm

156

 

Hàng hóa

157

 

Hàng gửi đi bán

211

 

Tài sản cố định

 

2111
2112
2113

TSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính
TSCĐ vô hình

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

2141
2142
2143
2147

Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư

217

 

Bất động sản đầu tư

228

 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

 

2281
2288

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư khác

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

2291
2292
2293
2294

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411
2412
2413

Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ

242

 

Chi phí trả trước

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339

Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

334

 

Phải trả người lao động

335

 

Chi phí phải trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361
3368

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ khác

338

 

Phải trả, phải nộp khác

 

3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388

Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác

341

 

Vay và nợ thuê tài chính

 

3411
3412

Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính

352

 

Dự phòng phải trả

 

3521
3522
3524

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
Dự phòng phải trả khác

353

 

Quỹ khen thưởng phúc lợi

 

3531
3532
3533
3534

Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

356

 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 

3561
3562

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

4111
4112
4118

Vốn góp của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

418

 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211
4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

   

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

5111
5112
5113
5118

Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu khác

515

 

Doanh thu hoạt động tài chính

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

611

 

Mua hàng

631

 

Giá thành sản xuất

632

 

Giá vốn hàng bán

635

 

Chi phí tài chính

642

 

Chi phí quản lý kinh doanh

 

6421
6422

Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp

   

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

   

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

811

 

Chi phí khác

821

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

   

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

-----------------------------------------------------------------


Tải Danh mục Tài khoản kế toán theo Thông tư 133 về tại đây: 

 

 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

- Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

 

Các bạn muốn tải toàn bộ Thông tư 133: Hệ thống sổ sách, hệ thống chứng từ, hệ thống báo cáo, hệ thống tài khoản kế toán ...thì có thể tải về tại đây: Thông tư 133

-----------------------------------------------------------------------------------------


Những điểm cần chú ý của Thông tư 133:

 

- DN có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định bên trên -> Mà KHÔNG cần phải đề nghị Bộ tài chính chấp thuận.

- Nếu muốn bổ sung, sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 -> Thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133. Nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế (Phải thực hiện từ đầu năm tài chính và nhất quán trong năm)

 

Cách chuyển số dư các tài khoản bị xóa bỏ theo Thông tư 133:

 

- Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển sang theo dõi trên các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho).

 

- Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn được chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

 

- Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn được chuyển sang TK 242 - Chi phí trả trước;

 

- Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn được chuyển sang TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược;

 

- Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229 được chuyển sang TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);

 

- Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn chuyển sang TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính;

 

- Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn chuyển sang TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược.

 

- Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả được chuyển sang TK 352 - Dự phòng phải trả (chi tiết TK 3524).
 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

----------------------------------------------------------

Nếu các bạn muốn học cách định khoản kế toán nhanh và chính xác thì có thể xem thêm: Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

 

Ngoài ra: Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, học thực hành kê khai thuế, lên sổ sách, lập BCTC, lập báo cáo Quyết toán thuế TNCN, TNDN… thì có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán

------------------------------------------------------

danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất và chuẩn nhất của Bộ tài chính áp dụng cho các Doanh nghiệp lớn, các bạn có thể tải danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200 miễn phí tại đây:
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.5.8
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid