Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 32
Tổng truy cập:   51298135
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48

 

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC mới nhất của Bộ tài chính ban hành ngày 14/09/2006 áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC.

 

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2017 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48 sẽ KHÔNG còn hiệu lực nữa nhé. Thay vào đó là DN sử dụng: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133

 

hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ tới các bạn đầy đủ nhất và chi tiết nhất hy vọng sẽ giúp các bạn trong quá trình định khoản hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

 

 

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

( áp dụng cho doanh nghiệp vừa vòa nhỏ )

Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC

 

Số hiệu TK

 

TÊN TÀI KHOẢN

 

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

Cấp  3

 

        

 

LOẠI TÀI KHOẢN 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

111

 

 

Tiền mặt

 

 

1111

 

Tiền Việt Nam

 

 

1112

 

Ngoại tệ

 

 

1113

 

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

112

 

 

Tiền gửi Ngân hàng

Chi tiết theo

 

1121

 

Tiền Việt Nam

từng ngân hàng

 

1122

 

Ngoại tệ

 

 

1123

 

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

121

 

 

Đầu tư tài chính ngắn hạn

 

131

 

 

Phải thu của khách hàng

Chi tiết theo từng khách hàng

133

 

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

 

1331

 

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

 

 

1332

 

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

138

 

 

Phải thu khác

 

 

1381

 

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

 

1388

 

Phải thu khác

 

141

 

 

Tạm ứng

Chi tiết theo đối tượng

142

 

 

Chi phí trả trước ngắn hạn

 

152

 

 

Nguyên liệu, vật liệu

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

153

 

 

Công cụ, dụng cụ

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

154

 

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

155

 

 

Thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

156

 

 

Hàng hoá

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

157

 

 

Hàng gửi đi bán

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

159

 

 

Các khoản dự phòng

 

 

1591

 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

 

 

1592

 

Dự phòng phải thu khó đòi

 

 

1593

 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

171     Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ  

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

 

211

 

 

Tài sản cố định

 

 

2111

 

TSCĐ hữu hình

 

 

2112

 

TSCĐ thuê tài chính

 

 

2113

 

TSCĐ vô hình

 

214

 

 

Hao mòn TSCĐ

 

 

2141

 

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

 

2142

 

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

 

2143

 

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

 

2147

 

Hao mòn bất động sản đầu tư

 

217

 

 

Bất động sản đầu tư

 

221

 

 

Đầu tư tài chính dài hạn

 

 

2212

 

Vốn góp liên doanh

 

 

2213

 

Đầu tư vào công ty liên kết

 

 

2218

 

Đầu tư tài chính dài hạn khác

 

229

 

 

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

 

241

 

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

2411

 

Mua sắm TSCĐ

 

 

2412

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

2413

 

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

242

 

 

Chi phí trả trước dài hạn

 

244

 

 

Ký quỹ, ký cược dài hạn

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 3 

NỢ PHẢI TRẢ

 

311

 

 

Vay ngắn hạn

 

315

 

 

Nợ dài hạn đến hạn trả

 

331

 

 

Phải trả cho người bán

Chi tiết theo đối tượng

333

 

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

 

3331

 

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

 

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

 

 

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 

 

3332

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

3333

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

3334

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

3335

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

 

3336

 

Thuế tài nguyên

 

 

3337

 

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

 

3338

 

Các loại thuế khác

 

 

3339

 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

 

334

 

 

Phải trả người lao động

 

335

 

 

Chi phí phải trả

 

338

 

 

Phải trả, phải nộp khác

 

 

3381

 

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

 

3382

 

Kinh phí công đoàn

 

 

3383

 

Bảo hiểm xã hội

 

 

3384

 

Bảo hiểm y tế

 

 

3386

 

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

 

 

3387

 

Doanh thu chưa thực hiện

 

 

3388

 

Phải trả, phải nộp khác

 

  3389   Bảo hiểm thất nghiệp  

341

 

 

Vay, nợ dài hạn

 

 

3411

 

Vay dài hạn

 

 

3412

 

Nợ dài hạn

 

 

3413

 

Trái phiếu phát hành

 

 

 

34131

Mệnh giá trái phiếu

 

 

 

34132

Chiết khấu trái phiếu

 

 

 

34133

Phụ trội trái phiếu

 

 

3414

 

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 

351

 

 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

 

352

 

 

Dự phòng phải trả

 

353     Qũy khen thưởng, phúc lợi  
  3531   Qũy khen thưởng  
  3532   Qũy phúc lợi  
  3533   Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ  
  3534   Qũy thưởng ban quản lý điều hành Công ty  
356     Qũy phát triển khoa học và công nghệ  
  3561   Qũy phát triển khoa học và công nghệ  
  3562   Qũy PT KH và CN đã hình thành TSCĐ  

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 4

 VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

411

 

 

Nguồn vốn  kinh doanh

 

 

4111

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

 

4112

 

Thặng dư vốn cổ phần

(Công ty cổ phần)

 

4118

 

Vốn khác

 

413

 

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

418

 

 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

 

419

 

 

Cổ phiếu quỹ

(Công ty cổ phần)

421

 

 

Lợi nhuận chưa phân phối

 

 

4211

 

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

 

 

4212

 

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 5

DOANH THU

 

511

 

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

 

5111

 

Doanh thu bán hàng hoá

 

 

5112

 

Doanh thu bán các thành phẩm

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

 

5113

 

Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

 

5118

 

Doanh thu khác

 

515

 

 

Doanh thu hoạt động tài chính

 

521

 

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

5211

 

Chiết khấu thương mại

 

 

5212

 

Hàng bán bị trả lại

 

 

5213

 

Giảm giá hàng bán

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

 

611

 

 

Mua hàng

Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ

631

 

 

Giá thành sản xuất

Áp dụng cho PP  kiểm kê định kỳ

632

 

 

Giá vốn hàng bán

 

635

 

 

Chi phí tài chính

 

642

 

 

Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

6421

 

Chi phí bán hàng

 

 

6422

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 7

 THU NHẬP KHÁC

 

711

 

 

Thu nhập khác

Chi tiết theo hoạt động

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 8

CHI  PHÍ  KHÁC

 

811

 

 

Chi phí khác

Chi tiết theo hoạt động

821

 

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

911

 

 

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI  TÀI KHOẢN 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

 

 

001

 

 

Tài sản thuê ngoài

 

002

 

 

Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

Chi tiết theo yêu

003

 

 

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

cầu quản lý

004

 

 

Nợ khó đòi đã xử lý

 

007

 

 

Ngoại tệ các loại

 

 

Nếu bạn đang đau đầu với hệ thống tài khoản vì có quá nhiều tài khoản kế toán mời các bạn xem thêm: Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

------------------------------------------------------------

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất, đây là danh mục Hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, download miễn phí Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 tại đây.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất và chuẩn nhất của Bộ tài chính áp dụng cho các Doanh nghiệp lớn, các bạn có thể tải danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200 miễn phí tại đây:
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng