Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 29
Tổng truy cập:   51298650
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15

 

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mới nhất của bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư Số 244/2009/TT-BTC.

 

Lưu ý: Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Chi tiết xem tại đây: Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

( áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp)

Ban hành theo Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC

 

SỐ HIỆU TK

 

TÊN TÀI KHOẢN

 

GHI CHÚ

Cấp 1

Cấp 2

2

3

4

5

   

LOẠI TK 1

TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

111

 

Tiền mặt

 
 

1111

Tiền Việt Nam

 
 

1112

Ngoại tệ

 
 

1113

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

112

 

Tiền gửi Ngân hàng

Chi tiết theo từng ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 
 

1122

Ngoại tệ

 
 

1123

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

 

113

 

Tiền đang chuyển

 
 

1131

Tiền Việt Nam

 
 

1132

Ngoại tệ

 

121

 

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

 
 

1211

Cổ phiếu

 
 

1212

Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

 

128

 

Đầu tư ngắn hạn khác

 
 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 
 

1288

Đầu tư ngắn hạn khác

 

129

 

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

 

131

 

Phải thu của khách hàng

Chi tiết theo

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 
 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

 
 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

 

136

 

Phải thu nội bộ

 
 

1361

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

 
 

1368

Phải thu nội bộ khác

 

138

 

Phải thu khác

 
 

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

 
 

1385

Phải thu về cổ phần hoá

 
 

1388

Phải thu khác

 

139

 

Dự phòng phải thu khó đòi

 

141

 

Tạm ứng

Chi tiết theo

142

 

Chi phí trả trước ngắn hạn

 

144

 

Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

 

151

 

Hàng mua đang đi đường

 

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

Chi tiết theo yêu cầu quản lý

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

154

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

 

155

 

Thành phẩm

 

156

 

Hàng hóa

 
 

1561

Giá mua hàng hóa

 
 

1562

Chi phí thu mua hàng hóa

 
 

1567

Hàng hóa bất động sản

 

157

 

Hàng gửi đi bán

 

158

 

Hàng hoá kho bảo thuế

Đơn vị có XNK được lập kho bảo thuế

159

 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

161

 

Chi sự nghiệp

 
 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 
 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

 
   

LOẠI TK 2

TÀI SẢN DÀI HẠN

 

211

 

Tài sản cố định hữu hình

 
 

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

 
 

2112

Máy móc, thiết bị

 
 

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 
 

2114

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 
 

2115

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

 
 

2118

TSCĐ khác

 

212

 

Tài sản cố định thuê tài chính

 

213

 

Tài sản cố định vô hình

 
 

2131

Quyền sử dụng đất

 
 

2132

Quyền phát hành

 
 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 
 

2134

Nhãn hiệu hàng hoá

 
 

2135

Phần mềm máy vi tính

 
 

2136

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 
 

2138

TSCĐ vô hình khác

 

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 
 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 
 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 
 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 
 

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

 

217

 

Bất động sản đầu tư

 

221

 

Đầu tư vào công ty con

 

222

 

Vốn góp liên doanh

 

223

 

Đầu tư vào công ty liên kết

 

228

 

Đầu tư dài hạn khác

 
 

2281

Cổ phiếu

 
 

2282

2288

Trái phiếu

Đầu tư dài hạn khác

 

229

 

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

 

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

 
 

2411

Mua sắm TSCĐ

 
 

2412

Xây dựng cơ bản

 
 

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

242

 

Chi phí trả trước dài hạn

 

243

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

 

244

 

Ký quỹ, ký cược dài hạn

 
   

LOẠI TK 3

NỢ PHẢI TRẢ

 

311

 

Vay ngắn hạn

 

315

 

Nợ dài hạn đến hạn trả

 

331

 

Phải trả cho người bán

Chi tiết theo đối tượng

333

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 
 

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

 
 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 
 

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 
 

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 
 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 
 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 
 

3335

Thuế thu nhập cá nhân

 
 

3336

Thuế tài nguyên

 
 

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 
 

3338

3339

Các loại thuế khác

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

334

 

Phải trả người lao động

 
 

3341

Phải trả công nhân viên

 
 

3348

Phải trả người lao động khác

 

335

 

Chi phí phải trả

 

336

 

Phải trả nội bộ

 

337

 

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch

338

 

Phải trả, phải nộp khác

 
 

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

 
 

3382

Kinh phí công đoàn

 
 

3383

Bảo hiểm xã hội

 
 

3384

Bảo hiểm y tế

 
 

3385

Phải trả về cổ phần hoá

 
 

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

 
 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 
 

3388

Phải trả, phải nộp khác

 
 

3389

 BH thất nghiệp

 

341

 

Vay dài hạn

 

342

 

Nợ dài hạn

 

343

 

Trái phiếu phát hành

 
 

3431

Mệnh giá trái phiếu

 
 

3432

Chiết khấu trái phiếu

 
 

3433

Phụ trội trái phiếu

 

344

 

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 

351

 

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

 

352

 

Dự phòng phải trả

 

353

 

Quỹ khen thưởng

 
 

3531

Quỹ khen thưởng

 
 

3532

Quỹ phúc lợi

 
 

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD

 
 

3534

Quỹ thưởng ban điều hành Cty

 

356

 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 
 

3561

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 
 

3562

Quỹ PT KH và CN đã hình thành TSCĐ

 
   

LOẠI TK 4

VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

411

 

Nguồn vốn kinh doanh

 
 

4111

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 
 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

C.ty cổ phần

 

4118

Vốn khác

 

412

 

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 
 

4131

Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính

 
 

4132

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

 

414

 

Quỹ đầu tư phát triển

 

415

 

Quỹ dự phòng tài chính

 

418

 

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

 

419

 

Cổ phiếu quỹ

C.ty cổ phần

421

 

Lợi nhuận chưa phân phối

 
 

4211

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

 
 

4212

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

 

441

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Áp dụng cho DNNN

461

 

Nguồn kinh phí sự nghiệp

Dùng cho

 

4611

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

các công ty, TCty

 

4612

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

có  nguồn kinh phí

466

 

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

 
   

LOẠI TK 5

DOANH THU

 

511

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 
 

5111

Doanh thu bán hàng hóa

 
 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

Chi tiết theo

 

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

yêu cầu

 

5114

Doanh thu trợ cấp, trợ giá

quản lý

 

5117

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

 
 

5118

 Doanh thu khác

 

512

 

Doanh thu bán hàng nội bộ

Áp dụng khi

 

5121

Doanh thu bán hàng hóa

có bán hàng

 

5122

Doanh thu bán các thành phẩm

nội  bộ

 

5123

Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

515

 

Doanh thu hoạt động tài chính

 

521

 

Chiết khấu thương mại

 

531

 

Hàng bán bị trả lại

 

532

 

Giảm giá hàng bán

 
   

LOẠI TK 6

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

611

 

Mua hàng

Áp dụng

 

6111

Mua nguyên liệu, vật liệu

 phương

 

6112

Mua hàng hóa

pháp kiểm

 621

 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

 

622

 

Chi phí nhân công trực tiếp

 

623

 

Chi phí sử dụng máy thi công

Áp dụng cho

 

6231

Chi phí nhân công

đơn vị xây lắp

 

6232

Chi phí vật liệu

 
 

6233

Chi phí dụng cụ sản xuất

 
 

6234

Chi phí khấu hao máy thi công

 
 

6237

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 
 

6238

Chi phí bằng tiền khác

 

627

 

Chi phí sản xuất chung

 
 

6271

Chi phí nhân viên phân xưởng

 
 

6272

Chi phí vật liệu

 
 

6273

Chi phí dụng cụ sản xuất

 
 

6274

Chi phí khấu hao TSCĐ

 
 

6277

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 
 

6278

Chi phí bằng tiền khác

 

631

 

Giá thành sản xuất

PP.Kkê định kỳ

632

 

Giá vốn hàng bán

 

635

 

Chi phí tài chính

 

641

 

Chi phí bán hàng

 
 

6411

Chi phí nhân viên

 
 

6412

Chi phí vật liệu, bao bì

 
 

6413

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 
 

6414

Chi phí khấu hao TSCĐ

 
 

6415

Chi phí bảo hành

 
 

6417

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 
 

6418

Chi phí bằng tiền khác

 

642

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 
 

6421

Chi phí nhân viên quản lý

 
 

6422

Chi phí vật liệu quản lý

 
 

6423

Chi phí đồ dùng văn phòng

 
 

6424

Chi phí khấu hao TSCĐ

 
 

6425

Thuế, phí và lệ phí

 
 

6426

Chi phí dự phòng

 
 

6427

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 
 

6428

Chi phí bằng tiền khác

 
   

LOẠI TK 7

THU NHẬP KHÁC

 

711

 

Thu nhập khác

Chi tiết theo

   

LOẠI TK 8

CHI PHÍ KHÁC

 

811

 

Chi phí khác

Chi tiết theo

821

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 
 

8211

Chi phí thuế TNDN hiện hành

 
 

8212

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

 
   

LOẠI TK 9

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

 
   

LOẠI TK 0

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

 

001

 

Tài sản thuê ngoài

 

002

 

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

Chi tiết theo yêu cầu

003

 

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 

004

 

Nợ khó đòi đã xử lý

 

007

 

Ngoại tệ các loại

 

008

 

Dự toán chi sự nghiệp, dự án

 

 

Nếu bạn đang đau đầu với hệ thống tài khoản vì có quá nhiều tài khoản kế toán mời các bạn xem thêm: Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

------------------------------------------------------------

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 mới nhất, đây là danh mục Hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, download miễn phí Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 tại đây.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất và chuẩn nhất của Bộ tài chính áp dụng cho các Doanh nghiệp lớn, các bạn có thể tải danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200 miễn phí tại đây:
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng