Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập:     20400595

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và TT 200

 

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và Mẫu 07 - VT Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính.

 

- Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 142 hoặc TK 242.

 

Mâu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Thông tư 200:

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng......năm......

       Số:..................

 

Ghi Có các TK

Tài khoản 152

Tài khoản  153

Tài khoản242

STT

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

A

B

1

2

3

4

5

1

 

TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

-          Phân xưởng (sản phẩm)…

-          …………………………..

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

5

 

6

7

TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

TK 627 – Chi phí sản xuất chung

-          Phân xưởng……………….

TK 641 – Chi phí bán hàng

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 242- Chi phí trả trước

……………………….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ngày .... tháng ....năm ....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây:

 

Thông tư 200

 

 

Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo Quyết định 48:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 07 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng ....năm ....

Số: .......................

STT

Ghi Có các TK

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Tài khoản 152

Tài khoản 153

Tài khoản 142

Tài khoản 242

Giá hạch toán

Giá thực tế

Giá hạch toán

Giá thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

1

TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)

           

2

TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

           

3

TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn

           

4

TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn

           

5

......

           
 

Cộng

           

Ngày ...tháng ...năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo quyết định 48

 

Xem thêm: Mẫu bảng kê mua hàng

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 0963.133.042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và Thông tư 200
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán