Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
Tư vấn
0984 322 539
ketoanthienung@gmail.com
Mr. Nam
0963.133.042
hainam188801@gmail.com
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập:     15016975

Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48 và 15

 

Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

1. Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

 

- Họ và tên người nhận hàng: ......................................Địa chỉ (bộ phận).........................

- Lý do xuất kho: ........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........................................Địa điểm: ......................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 
số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 
cầu

Thực 
xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 


 

           
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 
(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 48

 

2. Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

                                                                                                                              

- Họ và tên người nhận hàng:..................................................... Địa chỉ (bộ phận)..........................................

- Lý do xuất kho..............................................................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô):......................................... Địa điểm..........................................................................

 

STT

 

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

 

Mã số

 

Đơn vị tính

Số lượng

 

Đơn giá

 

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): .........................................................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo  ............................................................................................................................

                                                        

                                Ngày              tháng............ năm 201..

 

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 
(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và 15
Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và 15
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo QĐ 48 và 15
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng phân bổ nguyên vật liệu CCDC theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng kê mua hàng theo QĐ 48 và 15
Học phí học kế toán