Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 101
Tổng truy cập:   51089791
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133

 

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 03-TSCĐ, Biên bản bàn giao Tài sản cố định sửa chữa lớn nhằm xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.


 

1. Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 133

 

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Bộ phận: ………………
Mẫu số 03 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)


BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

  Ngày…. tháng…. năm…. Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..

Căn cứ Quyết định số: ………. ngày ... tháng ... năm ... của………………
Chúng tôi gồm:
- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị sửa chữa
- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị có TSCĐ.
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ………………………………
- Số hiệu TSCĐ ……………………….. Số thẻ TSCĐ: ……………………
- Bộ phận quản lý, sử dụng: …………………………………………………
- Thời gian sửa chữa từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng.…. năm…
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận sửa chữa Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
   
 
 
 
 

 
     
  Cộng      

Kết luận: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị giao
(Ký, họ tên)

 
 

Tải mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ2. Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200:

 

Đơn vịKế toán Thiên Ưng
Bộ phận: ………………
Mẫu số 03 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 


BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

                      Ngày ... tháng ... năm...    Số: ......................
      Nợ: ......................
    Có: ......................

                                                                                                             
Căn cứ Quyết định số: ................... ngày ... tháng ... năm ... của ..........................
 
Chúng tôi gồm:
- Ông /Bà ....................Chức vụ............ Đại diện ................. đơn vị sửa chữa
- Ông /Bà ....................Chức vụ............ Đại diện ................. đơn vị có TSCĐ.
 
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
 
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ................... ..................
- Số hiệu TSCĐ ................................. Số thẻ TSCĐ: .................
- Bộ phận quản lý, sử dụng: ........................................
- Thời gian sửa chữa từ ngày .... tháng... năm ..... đến ngày .... tháng ... năm ........
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

 

Tên bộ phận sửa chữa Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa Giá
dự toán
Chi phí
thực tế
Kết quả
kiểm tra
A B 1 2 3
         
         
 

 
       
  Cộng      

 
Kết luận: ............................................................................
     .......................................................................

 

      Kế toán trưởng Đại diện đơn vị nhận   Đại diện đơn vị giao
     (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)


Tải mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)


 
II. Cách lập Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành:

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:

1 - Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.
Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.

2 - Các bộ phận sửa chữa.
Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại v.v...

Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thỏa thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.

Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).
Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.

Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.

- Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.
Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại phòng kế toán.

 

Xem thêm: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ

--------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 0963133042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org
---------------------------------------------------
biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định mới nhất; Tải bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo quy định về đăng ký khấu hao TSCĐ của Bộ tài chính.
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 - 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại TSCĐ Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Biên bản giao nhận Tài sản cố định xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được tặng, biếu, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định 05-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133, Biên bản thanh lý TSCĐ nhằm xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng