Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 241
Tổng truy cập:     20519337

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200

 

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

 

1. Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Tải về tại đây: Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 03 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

Ngày ....tháng ...năm

Số: ................

Nợ: ................

Có: ................

Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ....tháng ....năm .......của ........................................

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị sửa chữa

- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị có TSCĐ

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ......................................................................

- Số hiệu TSCĐ ...............................................................Số thẻ TSCĐ ..................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: .....................................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày .....tháng .....năm ..... đến ngày .....tháng .....năm .......

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận

sửa chữa

Nội dung (mức độ)

công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả kiểm tra

A

B

1

2

3

         
 

Cộng

     

Kết luận: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị nhận

(Ký, họ tên)

Đại diện đơn vị giao

(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200:

 

Tải về tại đây:  Thông tư 200

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán