Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 395
Tổng truy cập:   22862375
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48

 

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất năm 2016.

 

TSCĐ thanh lýnhững TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

       Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Chi tiết xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định

 

1. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....

Số: ........................

Nợ: .......................

Có: .......................

Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của..............................

.............................................................................................về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban

- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên

- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên

II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................

- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................

- Năm sản xuất ......................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................

- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................

III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ngày ...tháng ...năm....

Trưởng Ban thanh lý

(Ký,họ tên)

IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................

............................................................................................................................

- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................

...........................................................................................................................

- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...

Ngày ....tháng ....năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Biên bản thanh lý TSCĐ

 

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

 

Đơn vị:................... Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận:................
                                                      
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 
Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                     Số: .............
                                                                                                                    Nợ: .............
                                                                                                                    Có: .............
Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................
................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.
 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm: 
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng ban
Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viên
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................
- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................
- Năm sản xuất .........................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................
- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
..................................................................................................
......................................................................................................................

  Ngày .........tháng .........năm ......      
                                                              Trưởng Ban thanh lý 
  (Ký, họ tên)

 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ: 
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................
- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ........................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

  Ngày .........tháng .........năm ......      
Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên, đóng dấu)   (Ký, họ tên)
 

 

Tải Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

 

Thông tư 200

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

 

Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Biểu mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, trước khi trích khấu hao TSCĐ DN phải đăng ký với cơ quan thuế
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng