Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 82
Tổng truy cập:   66753545
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và 133

 

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200 - Mẫu 02-TSCĐ và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.


 

TSCĐ thanh lýnhững TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

       Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Chi tiết xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định

 

1. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:

 

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn cứ Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…… năm……
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

 


Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133:
 

TẢI VỀ


 

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

 

Đơn vị:................... Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận:................
                                                      
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ 
Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                     Số: .............
                                                                                                                    Nợ: .............
                                                                                                                    Có: .............
Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................
................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.
 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm: 
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng ban
Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viên
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................
- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................
- Năm sản xuất .........................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................
- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
..................................................................................................
......................................................................................................................

  Ngày .........tháng .........năm ......      
                                                              Trưởng Ban thanh lý 
  (Ký, họ tên)

 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ: 
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................
- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ........................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

  Ngày .........tháng .........năm ......      
Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên, đóng dấu)   (Ký, họ tên)
 

 

Tải Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:
 

TẢI VỀ

 

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu muốn tải)3. Cách lập Biên bản thanh lý TSCĐ:
 

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I.

Ở Mục II ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

- Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ.

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính).

- Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp.

---------------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 0963133042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

biên bản thanh lý tài sản cố định

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu đăng ký trích khấu hao tài sản cố định mới nhất; Tải bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo quy định về đăng ký khấu hao TSCĐ của Bộ tài chính.
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo Thông tư 200, 133
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo Thông tư 200 và 133 - 04-TSCĐ. Biên bản đánh giá lại TSCĐ Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133. Biên bản giao nhận Tài sản cố định xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được tặng, biếu, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định 05-TSCĐ theo Thông tư 200 và 133, Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.6.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid