Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 494
Tổng truy cập:     12863007

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo QĐ 48 và 15

 

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

 

1. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Tải về tại đây: Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định 48

 

2. Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số 05-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày ... tháng ... năm ...

Thời điểm kiểm kê: .... giờ .... ngày ... tháng ... năm

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà: ................................... chức vụ ................. Đại diện ................. Trưởng ban.

- Ông/Bà: ........................ chức vụ .................... Đại diện .......... Ủy viên.

- Ông/Bà: ...................... chức vụ .................... Đại diện ................. Ủy viên.

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT

Tên TSCĐ
 

Mã số

Nơi sử dụng
 Theo sổ kế toán


Theo kiểm kê

Chênh lệch
 

Ghi chú

 

 

 

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:………………………………………………………………………

Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Giám đốc 
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

 

Tải về tại đây: Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo quyết định 15

 

Các bạn cần tư vấn xin liên hệ:

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất
Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và 15
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo QĐ 48 và 15
Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa theo QĐ 48 và 15
Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định theo QĐ 48 và 15
Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và 15
Học phí học kế toán