Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 81
Tổng truy cập:   81853737
Quảng cáo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
KẾ TOÁN THUẾ

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng - quý


Cách kê khai thuế TNCN năm 2022 theo quý và theo tháng; Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng và trên HTKK theo quy định kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất.Chú ý:
- Đây là Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN
từ tiền lương, tiền công của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động nhé (Nghĩa là hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho người lao động trong DN mình).
 

Căn cứ pháp lý để kê khai thuế thu nhập cá nhân: Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 80/2021/TT-BTC; Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 92/2015/TT-BTC; Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho nhân viên như sau:

------------------------------------------------------------------
 
Bước 1: Tính thuế TNCN phải nộp hàng tháng cho toàn bộ nhân viên kể cả thời vu, thử việc, giao khoán … (Dù là kê khai theo tháng hay quý thì cũng phải tính hàng tháng trước nhé.)
Chi tiết xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

 --------------------------------------------------------------
 
Bước 2: Xác định DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý:

Căn cứ theo Điều 8 và 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:
a) Thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.”
 
“2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai
theo quý, bao gồm:
b) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó
thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quýlựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.”

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:
  b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126
nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
  b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.
 
"Người nộp thuế
có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
  a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch."

 
Như vậy:
- Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế kê khai theo tháng.

- Nếu DN
đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý. Và xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.
 
Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng năm 2022 có Tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là dưới 50 tỷ => Nên năm 2023 DN được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo Qúy (và DN đã lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý).
Như vậy: Kế toán Thiên Ưng được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý.
 
Chú ý:

Chú ý 1: 
Kể từ ngày 30/10/2022 theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế

2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:
3. Người nộp thuế
không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó
không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Như vậy:
- Nếu trong tháng, quý đó
không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì KHÔNG phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.
- Nếu trong tháng/quý có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

Nghĩa là:
- Nếu trong tháng/quý
KHÔNG có người lao động nào phải nộp thuế TNCN -> Thì tháng/quý đó KHÔNG phải nộp tờ khai thuế TNCN.
Nếu trong tháng/quý CÓ người lao động phải nộp thuế TNCN -> Thì tháng/quý đó PHẢI nộp tờ khai thuế TNCN.

Chốt lại:
- Trong tháng/quý có nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì
 phải nộp tờ khai thuế TNCN (dù chỉ có 1 nhân viên phải nộp thuế).
- Trong tháng/quý Không có bất kỳ 1 nhân viên nào nộp thuế TNCN ->
 Thì Không phải nộp tờ khai thuế TNCN.
------------------------------------------------------------
 
Chú ý 2. Phải Tính thuế và kê khai thuế TNCN cho tất cả các nhân viên mà DN đã trả lương trong tháng/Qúy -> Kể cả lao động thử việc, thời vụ, giao khoán, thuê dịch vụ cá nhân … (Những khoản có tính chất tiền lương, tiền công)

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng kê khai thuế TNCN theo Quý.
- Trong tháng 10 (thuộc quý 4/2022) Cty có trả lương cho 4 nhân viên ký hợp đồng lao động dài hạn; 1 lao động thử việc; 1 lao động thời vụ.


Như vậy: Cty phải tính và kê khai thuế TNCN cho 6 người lao động trong tháng 10.
   - Nếu trong tháng có nhân viên phải nộp thuế TNCN thì Phải nộp Tờ khai thuế TNCN
   - Nếu không có nhân viên nào phải nộp thuế TNCN  thì Không phải nộp Tờ khai thuế TNCN.


Chú ý 3. Kê khai thuế TNCN theo quý sẽ Cộng gộp các tháng lại:

- Nếu DN bạn kê khai thuế TNCN
theo tháng thì tính từng tháng và lập Tờ khai hàng tháng.
 
- Nếu DN bạn kê khai thuế TNCN
theo quý thì chú ý như sau:
Theo Công văn số 78393/CT-TTHT ngày 4/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội
   "Trường hợp doanh nghiệp khai thuế TNCN hàng quý và toàn bộ người lao động đều thuộc diện khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến thì số thuế TNCN của quý được xác định bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ theo biểu lũy tiến của từng tháng cộng lại."
 

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng kê khai thuế TNCN theo Qúy, và trong Qúy 4/2022 có phát sinh như sau:
- Tháng 10 có 4 nhân viên phải nộp thuế TNCN, tổng phải nộp là: 1.200.000.
- Tháng 11 có 5 nhân viên phải nộp thuế TNCN, tổng phải nộp là: 1.400.000
- Tháng 12 có 6 nhân viên phải nộp thuế TNCN, tổng phải nộp là: 1.600.000

=> Tổng số tiền thuế TNCN phải nộp Qúy 4/2022 là:
= 1.200.000 + 1.400.000 + 1.600.000 = 4.200.000.

Lưu ý:
->
Khi kê khai theo Qúy tại DN: Các bạn phải cộng Tổng số tiền thuế TNCN từng tháng lại để kê khai theo quý (Không được chia bình quân ra các tháng để tính).
 
-
Nhưng cuối năm khi Quyết toán thì phải cộng Tổng lại rồi chia cho 12 tháng để tính bình quân (nếu là cá nhân ủy quyền) cụ thể như sau:
 

Thu nhập tính thuế bình quân tháng  =  Tổng thu nhập chịu thuế  -  Tổng các khoản giảm trừ
12 tháng

- Nếu là cá nhân không ủy quyển thì DN bạn chỉ Quyết toán phần thu nhập mà DN bạn trả và đã kê khai hàng thàng (quý). Cá nhân đó khi quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế sẽ được Cộng Tổng lại rồi chia cho 12 tháng.
 

Ví dụ 1: Nhân viên A làm 5 tháng và đã khấu trừ, kê khai hàng tháng (quý) và Không ủy quyền quyết toán => Thì cuối năm khi lập Tờ khai quyết toán DN bạn chỉ cần Quyết toán phần thu nhập mà 5 tháng DN đã trả mà đã kê khai hàng tháng (quý) - (Không cộng Tổng rồi chia cho 12 tháng).
    - Khi nhân viên A
tự đi quyết toán trực tiếp với Cơ quan thuế sẽ được Cộng tổng rồi chia cho 12 tháng.

Ví dụ 2: Ông B là cá nhân cư trú trong năm 2022 có thu nhập như sau:
- 5 tháng đầu năm có thu nhập là 22 triệu đồng/tháng;
- 5 tháng tiếp theo có thu nhập là 25 triệu đồng/tháng.
- 2 tháng cuối năm thì không có thu nhập.
- Ông B có tính giảm trừ cho bản thân và 1 người phụ thuộc trong năm.
 
Cách xác định Thu nhập tính thuế bình quân tháng trong năm 2022 như sau:
- Tổng thu nhập chịu thuế năm 2022:
= (22 triệu x 5 tháng) + (25 triệu x 5 tháng) = 235 triệu.
- Tổng các khoản giảm trừ năm 2022:
= (11 triệu đồng + 4,4 triệu đồng) x 12 tháng = 184,8 triệu.
- Thu nhập tính thuế năm 2022:
= 235 triệu - 184,8 triệu = 50,2 triệu.
 
- Thu nhập tính thuế bình quân tháng năm 2022:
= 50,2 triệu : 12 tháng = 4.183.000.
 
Như vậy là thuộc bậc 1: = Thu nhập tính thuế X 5%
= 4.183.000 X 5% = 209.166
 
=> Thuế TNCN phải nộp cả năm = 209.166 x 12 tháng = 2.510.000.
 

cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

--------------------------------------------------------------

 
Bước 3: Kê khai thuế thu nhập cá nhân qua mạng:

- Có 2 cách kê khai thuế TNCN như sau:


Cách 1: Kê khai thuế TNCN trực tuyến trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.
- Đăng nhập vào trang thuedientu xong -> Bấm vào “Khai thuế” -> Tiếp bấm vào “Kê khai trực tuyến” -> Lựa chọn tờ khai “05/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TT80)
-> Rồi chọn “Loại tờ khai” -> Lựa chọn “Kỳ kê khai” theo
tháng hay quý.

- Tiếp đó các bạn kê khai các Chỉ tiêu trên Tờ khai đó (chi tiết cách lập Tờ khai thuế 05/KK-TNCN, cách nộp qua mạng... các bạn xem tiếp phần Cách 2 bên dưới nhé), rồi ký điện từ, nộp.

Chú ý: Với cách kê khai trực tuyển này mặc dù có thể nhanh hơn, nhưng chỉ nên áp dụng với những DN nhỏ, có ít người lao động hoặc không phát sinh.

=>
Cách tốt nhất Cách kê khai trên phần mềm HTKK (chi tiết cách 2 bên dưới) rồi nộp qua trang thuedientu.
- Mục đích là khi kết xuất XML để nộp qua mạng thì kết xuất thêm 1 file XML hoặc 1 file Excel
để lưu lại => Khi có vấn đề để có cái đối chiếu hoặc khi kê khai bổ sung.
------------------------------------------------------------
 
Cách 2: Kê khai thuế TNCN trên phần HTKK rồi nộp qua mạng:

- Mở phần mềm HTKK lên -> vào mục “Thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn tờ khai “05/KK-TNCN - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80-2021)” => Lựa chọn kỳ kê khai
theo tháng hoặc Quý.

hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân

-> Tiếp đó các bạn kê khai các Chỉ tiêu trên Tờ khai đó, rồi kết xuất XML để nộp qua trang thuedientu nhé.

=> Chi tiết cách lập Tờ khai khấu trừ thuế TNCN 05/KK-TNCN, cách khai các chỉ tiêu trên Tờ khai, cách nộp Tờ khai qua mạng
Các bạn xem tại đây nhé: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN.

 -----------------------------------------------------------------------------
 
Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng - quý:
 

Theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
 
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN
theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;
Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai tháng 10/2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.
 
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo quý: Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai quý 4/2022 chậm nhất là ngày 31/1/2023
 -------------------------------------------------------------------------
 
Thời hạn nộp tiền thuế TNCN:

- Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là
cùng thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý.

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng sau khi nộp Tờ khai thuế TNCN quý 4/2022 (theo số liệu trên Tờ khai thì phải nộp thuế TNCN là: 4.200.000) => Hạn chậm nhất nộp tiền thuế cũng là ngày 31/1/2023.


-----------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Nếu bạn muốn học tất cả các Quy định về thuế TNCN như: Cách tính thuế, cách kê khai, cách đăng ký mã số thuế cá nhân, cách đăng ký người phụ thuộc, cách xác định các khoản được trừ - Không được trừ, Cách quyết toán thuế TNCN cuối năm ... thì có thể tham gia:
Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu.
----------------------------------------------------------------------------------
 
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Các tin tức khác
Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN
Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân 05/KK-TNCN
Cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý – tháng năm 2022; Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN cách ghi trên phần mềm HTKK.
Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
Quy định về chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư 78 và Nghị định 123 Hướng dẫn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế, quà tặng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng, thừa kế; Thu nhập tính thuế TNCN từ quà tặng, thừa kế; Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ Trúng thưởng
Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ Trúng thưởng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng: Cách xác định thu nhập tính thuế TNCN từ trúng thưởng; Hồ sơ kê khai thuế TNCN trúng thưởng theo quy định.
Hướng dẫn cách tải file Excel vào HTKK chi tiết
Hướng dẫn cách tải file Excel vào HTKK chi tiết
Hướng dẫn cách tải file Excel vào HTKK: Cách tải bảng kê từ Excel vào phần mềm HTKK; Đẩy BCTC từ EXCEL vào HTKK; Tải bảng kê Quyết toán thuế TNCN vào HTKK.
Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Cách tính thuế - Kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn
Hướng dẫn tính thuế TNCN từ đầu tư vốn: Cách kê khai thuế TNCN đầu tư vốn mẫu 06/TNCN; Thuế suất đầu tư vốn; Thời hạn kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn.
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán: Hướng dẫn lập tờ khai 04/CNV-TNCN chuyển nhượng vốn; Thời hạn nộp tờ khai thuế chuyển nhượng vốn.
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán.
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán.
Hướng dẫn tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn: Cách tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn góp , cổ phần, chứng khoán; Thuế suất chuyển nhượng.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online