Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 38
Tổng truy cập:   64775024
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tiền Tệ

Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN

 

Giấy xác nhận về việc chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

Kể từ ngày 1/1/2015 Theo Thông tư 26:

- Trường hợp Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

-> Nhưng phải nộp giấy xác nhân về việc chưa được thanh toán mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC cho cơ quan thuế.

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: …......….            ............, ngày..........tháng ........năm .....

 

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)...

 
...(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: ..., địa chỉ:... đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ... (tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: ..., ngày ... tháng ... năm ..., trong đó:
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

1. ... (Tên đơn vị)...  đã thanh toán cho ... (tên người nộp thuế)... số tiền là: ...(số tiền)... đồng, trong đó:
- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.
2. Số tiền ... (tên đơn vị)... còn nợ ...(tên người nộp thuế)... là: ... đồng.
3. Thời hạn ... (tên đơn vị)...  phải thanh toán là ngày ... (1)
4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)… (2)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- …

5. ...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ... (tên cơ quan thuế)... không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán (3)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- ...
... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.
 

Nơi nhận:               
- Như trên;
- Lưu: VT, ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ 
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN
... (Tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại …(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)…, số tài khoản: …, tên tài khoản: … xác nhận những thông tin …(tên người nộp thuế)… khai ở trên là đúng./.

 

............, ngày..........tháng ........năm .....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 

 

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:
Trường hợp 1:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.
Trường hợp 2:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

 
Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07a/NS mới nhất
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07a/NS mới nhất
Mẫu C1-07a/NS – Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mới nhất theo Theo Thông tư 77/2017/TT-BTC thay thế Mẫu C1-07/NS theo TT 08/2013/TT-BTC.
Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200 và 133 01-TT, xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan
Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200 và 133
Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200 và 133
Mẫu phiếu chi theo Thông tư 200 và 133 02-TT, xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 và 133
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 và 133
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200 và 133 03-TT, là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 và 133
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 và 133
Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 200 và 133 04-TT, liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 và 133
Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200 và 133 Mẫu 05-TT, dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ
Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 và 133
Mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200 và 133, là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo Thông tư 200 và 133
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý kim khí quý theo Thông tư 200 và 133, liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.5.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid