Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 382
Tổng truy cập:   22862760
Quảng cáo
Mẫu Chứng Từ Tiền Tệ

Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN

 

Giấy xác nhận về việc chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

Kể từ ngày 1/1/2015 Theo Thông tư 26:

- Trường hợp Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

-> Nhưng phải nộp giấy xác nhân về việc chưa được thanh toán mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC cho cơ quan thuế.

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số: …......….            ............, ngày..........tháng ........năm .....

 

Kính gửi: ... (tên cơ quan thuế)...

 
...(Tên người nộp thuế)..., mã số thuế: ..., địa chỉ:... đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ... (tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn NSNN theo hợp đồng số: ..., ngày ... tháng ... năm ..., trong đó:
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.

1. ... (Tên đơn vị)...  đã thanh toán cho ... (tên người nộp thuế)... số tiền là: ...(số tiền)... đồng, trong đó:
- Số tiền được thanh toán từ nguồn vốn NSNN: … đồng.
- Số tiền được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.
2. Số tiền ... (tên đơn vị)... còn nợ ...(tên người nộp thuế)... là: ... đồng.
3. Thời hạn ... (tên đơn vị)...  phải thanh toán là ngày ... (1)
4. Thời hạn, số tiền thuế ...(tên người nộp thuế)... phải nộp NSNN như sau:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)… (2)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp: …(ghi rõ ngày … tháng … năm…)
- …

5. ...(Tên người nộp thuế)... đề nghị ... (tên cơ quan thuế)... không tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán (3)
- Tờ khai thuế ... tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- Quyết định số ..., ngày ... tháng ... năm ...…; số tiền: … đồng từ ngày ... đến ngày được ... (tên đơn vị)... thanh toán.
- ...
... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./.
 

Nơi nhận:               
- Như trên;
- Lưu: VT, ….
  NGƯỜI NỘP THUẾ 
hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN
... (Tên đơn vị)... là đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước mở tài khoản tại …(tên kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản)…, số tài khoản: …, tên tài khoản: … xác nhận những thông tin …(tên người nộp thuế)… khai ở trên là đúng./.

 

............, ngày..........tháng ........năm .....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 
 

 

Hướng dẫn lập mẫu số 01/TCN:
Trường hợp 1:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 15/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán.
Trường hợp 2:
(1) Thời hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.
(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.
(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A thanh toán (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

 
Cùng chủ đề:
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS
Mẫu C1- 02/NS - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8/2016
Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN
Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN
Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS mới nhất
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS mới nhất
Mẫu C1-07/NS – giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước mới nhất ban hành kèm theo 08/2013/TT-BTC và đính chính theo theo Quyết định 759/QĐ-BTC
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và  TT 200
Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09–tt theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ vàng bạc đã quý mẫu số 08b–tt theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và  TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ mẫu số 08a–tt theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý kim khí quý theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014TT-BTC của Bộ tài chính.
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên lai thu tiền theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 3.4.5
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.1
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng