Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 242
Tổng truy cập:     20519338

Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN

 

Mẫu Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NSNN Mẫu 02/TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

 

- Doanh nghiệp sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, thì thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu số 02/TCN, để cơ quan thuế có cơ sở tính lại các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác định chính xác số ngày không phải nộp tiền chậm nộp của người nộp thuế.

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: …….............….         

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp tiền thuế vào NSNN 

 

Căn cứ Điều … Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính hướng dẫn ...

… (Tên người nộp thuế) …, mã số thuế: …, địa chỉ nhận thông báo: … thông báo đến … (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … như sau:

 

1. … (Tên người nộp thuế) … đã được đơn vị sử dụng vốn NSNN là ... (tên đơn vị)... thanh toán vào ngày .../tháng .../năm ..., số tiền thanh toán là ... đồng.

 

2. … (Tên người nộp thuế) … đã nộp tiền thuế vào NSNN ngày .../tháng .../năm ..., số tiền là ... đồng.

… (Tên người nộp thuế)… thông báo để …(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) … biết./.

 

Nơi nhận:    

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT;

- Lưu: VT, ….

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                  

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Mr Nam: 0984 322 539 - 0963 133 042

Email: hainam188801@gmail.com

Website: Ketoanthienung.org

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS
Giấy xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN
Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS mới nhất
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu Biên lai thu tiền theo QĐ 48 và TT 200
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán