Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 328
Tổng truy cập:   49667641
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu Hóa Đơn - Chứng từ

Mẫu giấy ủy quyền Ký hoá đơn GTGT (lập hóa đơn)

 

Mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thay giám đốc. Tải mẫu giấy ủy quyền ký trên hóa đơn GTGT mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.Quy định về ủy quyền ký thay giám đốc, có 2 trường hợp:

1. DN uỷ nhiệm cho bên thứ 3 lập hoá đơn thay
2. Giám đốc uỷ quyền cho nhân viên ký thay trên hoá đơn GTGT
- Cụ thể từng trừng hợp như sau:


I. Trường hợp DN uỷ nhiệm cho bên thứ 3 lập hoá đơn thay:

 

Theo Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc thông báo ủy  nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:
 

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Nhưng vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

-  Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

 

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm:

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các yếu tố sau:

-  Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm như: hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));

- Mục đích ủy nhiệm;

- Thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm

- Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

 

3. Thời hạn nộp thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn:

- Phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn..

=> Chi tiết về vấn đề này các bạn xem tại Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC


II. Trường hợp Giám đốc uỷ quyền cho nhân viên ký thay trên hoá đơn GTGT:

Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

"Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn."

Theo Công văn số 75554/CT-TTHT ngày 20/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định:

"Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty thiết kế hóa đơn có cả 02 tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng", nếu Thủ trưởng đã ủy quyền cho người bán ký hóa đơn thì người bán chỉ cần ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức "người bán hàng" và đóng dấu treo, không cần ký tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị".

Theo Công văn 82451/CT-TTHT ngày 26/12/2017 của Cục thuế TP. Hà Nội:

"Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” và đóng dấu trên hóa đơn thì không bắt buộc phải ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn."


Theo Công văn 46422/CT-TTHT ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Cục thuế Hà Nội:

"+ Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn theo quy định tại Khoản 2(d) Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

+ Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức ''người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì không cần ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn.
 
+ Nếu trên hóa đơn không có tiêu thức “người bán hàng” mà thay vào đó là “người lập” hay “thủ trưởng đơn vị” nếu các chỉ tiêu trên hóa đơn đầy đủ, đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn thì hóa đơn đó vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán."

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu Giấy uỷ quyền ký hoá đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:


 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 016/2018/UQ-THIENUNG

 ---------------------------------

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2018

 

GIẤY ỦY QUYỀN
 

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

       - Căn cứ theo Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

 
Hôm nay ngày ... tháng ... năm .... tại ....Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................   Ngày cấp:.................... Nơi cấp: ................
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): .........................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: .................  Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ................

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
 
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng hoá (hoặc cung cấp dịch vụ)
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018.


 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký, ghi rõ họ và tên)    

 (Ký, ghi rõ họ và tên)  

 

 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Download mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn về tại đây:

 

Giấy ủy quyền ký hóa đơn


Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)


----------------------------------------------------

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán thuế trên phần mềm HTKK bằng hóa đơn đỏ.

Hotline: 0963. 133. 042 - 0984 322 539

Email : hainam188801@gmail.com 

Website: ketoanthienung.org
----------------------------------------------------
mẫu giấy uỷ quyền ký hoá đơn gtgt

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai 2018
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai 2018
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39 mới nhất năm 2018, trường hợp nào lập biên bản thu hồi hóa đơn. Tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2018
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai năm 2018
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai theo Thông tư 39 năm 2018 được sử dụng khi phát hiện hoá đơn GTGT viết sai đã kê khai thuế
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn theo TT 26
Mẫu TB01/AC Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư 26, trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in phải làm Thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế.
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số BC26/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001
Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn
Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC
Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.3.6
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng