Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 95
Tổng truy cập:   72919455
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 - 200 Excel


 

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 200 và Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 Excel năm 2019 - 2020 mới nhất hiện nay, các bạn có thể Tải mẫu Thuyết minh BCTC tại đây.Xem thêm:

>>>> Cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200


>>>> Cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133


Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133:
 

Đơn vị báo cáo: …………………
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số B09 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm ....
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

 
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách doanh nghiệp nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày..../..../....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (chi tiết theo các nội dung dưới đây nếu có phát sinh)
- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Nguyên tắc kế toán chi phí.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị tính:……
1. Tiền và tương đương tiền
- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn
- Tương đương tiền
Cộng
Cuối nămĐầu năm2. Các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh
- Tổng giá trị cổ phiếu;
- Tổng giá trị trái phiếu;
- Các loại chứng khoán khác;
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Cuối năm
 


 

Đầu năm
 


 

3. Các khoản phải thu
(Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)
Cuối năm Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng
Trong đó: Phải thu của các bên liên quan
b) Trả trước cho người bán
Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan
c) Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):
- Phải thu về cho vay
- Tạm ứng
- Phải thu nội bộ khác
- Phải thu khác
d) Tài sản thiếu chờ xử lý
- Tiền;
- Hàng tồn kho;
- TSCĐ;
- Tài sản khác.
  đ) Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi)
  Cuối năm Đầu năm
4. Hàng tồn kho (Mã số 141)
- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi đi bán
Cộng
Trong đó:
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ;
 
 
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả;
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất.
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
5. Tăng, giảm tài sản cố định (Chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục Số dư đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm
A. TSCĐ hữu hình        
Nguyên giá        
Giá trị hao mòn lũy kế        
Giá trị còn lại        
B. TSCĐ vô hình        
Nguyên giá        
Giá trị hao mòn lũy kế        
Giá trị còn lại        
C. TSCĐ thuê tài chính        
Nguyên giá        
Giá trị hao mòn lũy kế        
Giá trị còn lại        
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Đối với TSCĐ thuê tài chính:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.
6. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê        
- Nguyên giá        
- Giá trị hao mòn lũy kế        
- Giá trị còn lại        
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá        
- Nguyên giá        
- Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá        
- Tổn thất do suy giảm giá trị        
- Giá trị còn lại        
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

7. Xây dựng cơ bản dở dang Cuối năm Đầu năm
- Mua sắm
- XDCB
- Sửa chữa lớn TSCĐ
Cộng


8. Tài sản khác
- Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp)
 
 
- Các khoản phải thu của Nhà nước
9. Các khoản phải trả Cuối năm Đầu năm
(Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết ngắn hạn và dài hạn)    
a) Phải trả người bán
Trong đó: Phải trả các bên liên quan
 
 
b) Người mua trả tiền trước
Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan
 
 
c) Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý):
- Chi phí phải trả
- Phải trả nội bộ khác
- Phải trả, phải nộp khác
+ Tài sản thừa chờ xử lý
+ Các khoản phải nộp theo lương
+ Các khoản khác
 

 

d) Nợ quá hạn chưa thanh toán
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Đầu năm Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm Cuối năm
(Chi tiết cho từng loại thuế)
Cộng
11. Vay và nợ thuê tài chính Cuối năm Trong năm Đầu năm
Tăng Giảm
a) Vay ngắn hạn
Trong đó: Vay từ các bên liên quan
b) Vay dài hạn
Trong đó: Vay từ các bên liên quan
c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính
Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan


 

 


 

 


 

 


 

 
Cộng
12. Dự phòng phải trả Cuối năm Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng phải trả khác.
Cộng


               
13. Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá LNST thuế chưa phân phối và các quỹ Cộng
A 1 2 3 4 5 6 7
Số dư đầu năm              
Tăng vốn trong năm              
Giảm vốn trong năm              
Số dư cuối năm              
- Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và các thông tin khác).
14. Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính
a) Tài sản thuê ngoài (Chi tiết số lượng, chủng loại và các thông tin quan trọng khác đối với các tài sản thuê ngoài chủ yếu)
b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ).
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác.
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp.
c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ).
d) Nợ khó đòi đã xử lý.
đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm,... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu.
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính.
15. Thuyết minh về các bên liên quan (danh sách các bên liên quan, giao dịch và các thông tin khác về các bên liên quan chưa được trình bày ở các nội dung nêu trên)
16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh các thông tin khác nếu thấy cần thiết

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: …………….
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm nay Năm trước
a) Doanh thu
- Doanh thu bán hàng hóa
- Doanh thu bán thành phẩm
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu khác
Cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Doanh thu từ các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.
   
2. Các khoản giảm trừ doanh thu Năm nay Năm trước
- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại.
Cộng


3. Giá vốn hàng bán Năm nay Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá vốn khác;
- Các khoản chi phí khác được tính vào giá vốn;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.
Cộng

(...)

(...)
4. Doanh thu hoạt động tài chính Năm nay Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay;
- Lãi bán các khoản đầu tư tài chính;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.
Cộng
5. Chi phí tài chính Năm nay Năm trước
- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm;
- Lỗ do bán các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.


6. Chi phí quản lý kinh doanh Năm nay Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh
- Hoàn nhập các khoản dự phòng;
- Các khoản ghi giảm khác


7. Thu nhập khác Năm nay Năm trước
- Lãi thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm, được hoàn;
- Các khoản khác.
Cộng


8. Chi phí khác Năm nay Năm trước
- Lỗ thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.
Cộng
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Năm nay Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập năm hiện hành
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. Những thông tin khác
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ...
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: ………..
3. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ……………………
4. Thông tin về hoạt động liên tục: ……………………………………
5. Những thông tin khác ………………………
 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Tải mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính Ecxcel dưới đây:


Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200


Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

- Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký


Xem thêm: Cách nộp Thuyết minh báo cáo tài chính.


---------------------------------------------------
 

Xem thêmMẫu sổ sách kế toán trên Excel

- Đây là mẫu sổ sách kế toán trên Excel do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế trong đây gồm đẩy đủ tất cả các sổ sách kế toán theo cả Thông tư 133 và Thông tư 200.
 

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 - 200

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Quy định về điều kiện xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau. Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm sau, Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC.
Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133
Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 - Mẫu B01a-DNN và B01b-DNN Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục. Hướng dẫn cách lập Báo cáo tình hình tài chính.
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tưởng mới nhất: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH MTV, Hai thành viên, công ty cổ phần trong Doanh nghiệp
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133, đây là mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản kế toán Excel mới nhất hiện nay thay thế cho QĐ 48, cách lập Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp,  gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp gồm cả bản word và Excel, hướng dẫn cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất gồm cả bản word và Excel, các bạn có thể tải Mẫu bảng cân đối kế toán miễn phí tại đây . Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.9.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng