Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 296
Tổng truy cập:     20519498

Mẫu bảng cân đối tài khoản Excel theo Quyết định 48

 

Mẫu bảng cân đối tài khoản Excel theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính

 

1. Mẫu bảng cân đối tài khoản theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 


Đơn vị:.................

Địa chỉ:...................

 

Mẫu số F01 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Năm.....

 

                                                                                                      Đơn vị tính:…………

Số hiệu

 

Tên tài khoản

Số dư

đầu năm

Số phát sinh trong năm

Số dư

cuối năm

TK

 

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2,

chỉ gửi cho cơ quan thuế

 

 

 

 

Lập, ngày....... tháng......năm ....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

       

 

 

Các bạn tải về tại đây: Mẫu sổ sách kế toán trên Excel

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: ketoanthienung.org

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo QĐ 48, TT 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo QĐ 48 và TT 200
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2016
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán