Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập:   72919863
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
Mẫu báo cáo tài chính

Mẫu Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133


Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 gồm 2 mẫu là: Mẫu B01a-DNN và B01b-DNN Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục; Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133.- Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, DN lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu B01b - DNN hoặc Mẫu B01a - DNN.

- Mẫu B01a-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
- Mẫu B01b-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn.
Cách lựa chọn như sau:
    ->
DN mới thành lậpThông thường các DN hay chọn Mẫu B01a-DNN.
    -> DN đang hoạt động: Các bạn phải kiểm tra xem năm trước DN m nộp Mẫu nào thì năm nay phải nộp theo Mẫu đó.
   
Ví dụ: Năm 2019 Kế toán Thiên Ưng nộp Mẫu 01a -> Thì sang năm 2020 cũng phải nộp theo Mẫu 01a (Trường hợp Cty muốn thay đổi thì phải Thông báo bằng văn bản gửi lên cơ quan thuế trước khi thực hiện).
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 2 Mẫu báo cáo tình hình tài chính B01a-DNN và B01b-DNN để các bạn tham khảo và lựa chọn:


1. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B01a - DNN)

----------------------------------------------------------------------
Đơn vị báo cáo: …………………
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày... tháng ... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN        
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
II. Đầu tư tài chính 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122      
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123      
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124   (...) (...)
III. Các khoản phải thu 130      
1. Phải thu của khách hàng 131      
2. Trả trước cho người bán 132      
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133      
4. Phải thu khác 134      
5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135      
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136   (...) (...)
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) 142   (...) (...)
V. Tài sản cố định 150      
- Nguyên giá 151      
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 152   (...) (...)
VI. Bất động sản đầu tư 160      
- Nguyên giá 161      
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162   (...) (...)
VII. XDCB dở dang
VIII. Tài sản khác
1. Thuế GTGT được khấu trừ
2. Tài sản khác
170
180
181
182
     
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)
200      
NGUỒN VỐN        
I. Nợ phải trả
1. Phải trả người bán
2. Người mua trả tiền trước
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4. Phải trả người lao động
5. Phải trả khác
6. Vay và nợ thuê tài chính
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
8. Dự phòng phải trả
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
II. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
300
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
400
411
412
413
     
4. Cổ phiếu quỹ (*)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
414
415
416
417
  (...) (...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500      
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2. Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu B01b - DNN)

-------------------------------------------------------------
Đơn vị báo cáo: …………………
Địa chỉ: …………………………...
Mẫu số B01b - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày ... tháng... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
TÀI SẢN        
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
100      
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122   (...) (...)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn 123      
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130      
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131      
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132      
3. Phải thu ngắn hạn khác 133      
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 134      
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 135   (...) (...)
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142   (...) (...)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150      
1. Thuế GTGT được khấu trừ 151      
2. Tài sản ngắn hạn khác 152      
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+230+240+250+260)
200      
I. Các khoản phải thu dài hạn 210      
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211      
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212      
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213      
4. Phải thu dài hạn khác 214      
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 215   (...) (...)
II. Tài sản cố định 220      
- Nguyên giá 221      
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 222   (...) (...)
III. Bất động sản đầu tư 230      
- Nguyên giá 231      
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232   (...) (...)
IV. Xây dựng cơ bản dở dang 240      
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250      
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 251      
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) 252   (...) (...)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 253      
VI. Tài sản dài hạn khác 260      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(300=100+200)
300      
NGUỒN VỐN        
C- NỢ PHẢI TRẢ
(400=410+420)
400      
I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trả người bán ngắn hạn
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
4. Phải trả người lao động
5. Phải trả ngắn hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
410
411
412
413
414
415
416
417
418
   
II. Nợ dài hạn 420      
1. Phải trả người bán dài hạn 421      
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 422      
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 423      
4. Phải trả dài hạn khác 424      
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 425      
6. Dự phòng phải trả dài hạn 426      
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 427      
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
(500=511+512+513+514+515+516+517)
500      
1. Vốn góp của chủ sở hữu 511      
2. Thặng dư vốn cổ phần 512      
3. Vốn khác của chủ sở hữu 513      
4. Cổ phiếu quỹ (*) 514   (...) (...)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 515      
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 516      
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 517      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(600=400+500)
600      
 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tải cả 2 mẫu Báo cáo tình hình tài chính bản word tại đây:


Tải Mẫu Báo cáo tình hình tài chính trên Excel theo Thông tư 133:


Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ muốn tải)


--------------------------------------------------------------------------

mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các mẫu biểu khác
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 - 200 Excel
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 - 200 Excel
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Excel theo Thông tư 133 và Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 Excel năm 2019 - 2020 mới nhất hiện nay. Tải mẫu Thuyết minh BCTC tại đây.
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Mẫu công văn xin nộp gộp báo cáo tài chính
Quy định về điều kiện xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau. Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm sau, Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC.
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán tưởng mới nhất: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH MTV, Hai thành viên, công ty cổ phần trong Doanh nghiệp
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Mẫu bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133, đây là mẫu bảng cân đối số phát sinh tài khoản kế toán Excel mới nhất hiện nay thay thế cho QĐ 48, cách lập Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Thông tư 133.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp,  gián tiếp theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp gồm cả bản word và Excel, hướng dẫn cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo TT 133 và 200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất gồm cả bản word và Excel, các bạn có thể tải Mẫu bảng cân đối kế toán miễn phí tại đây . Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 chi tiết.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.9.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng