Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập:   86895631
Quảng cáo
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất

 

Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất: Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương cho Doanh nghiệp; Thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm những gì? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những quy định mới nhất.I. Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương 2021:

Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựngquyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất,
số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi.
   
Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 
3.
Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

    a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh
giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
 
    b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh
đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
 
    c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện
lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 
4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.
 
5. Thang lương, bảng lương
phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.
 
6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải
tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo Điều 93 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động cụ thể như sau:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động
phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
    Thang lương, bảng lương và mức lao động
phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.
 
Như vậy:
-
Từ ngày 1/1/2021 Doanh nghiệp không cần nộp thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH như trước nữa. (Trước đây thì DN dưới 10 lao động thì được miễn thủ tục gửi thang bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước).
- Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng thang bảng lương => Công bố công khai tại nơi làm việc, rồi lưu tại Doanh nghiệp và giải trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
    - Đối với DN có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì Khi xây dựng thang bảng lương phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

 

hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xây dựng Thang bảng lương năm 2021 căn cứ theo các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương nêu trên, cụ thể như sau:

 

1. Cách xác định Bậc 1 trên Thang bảng lương:


a, Nếu làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.


Vùng Mức lương tối thiều vùng năm 2021
Vùng I 4.420.000 đồng/tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng


Chi tiết xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021


Ví dụ 1: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu (áp dụng cho công việc hoặc chức danh giản đơn nhất) để ghi vào bậc 1: 4.420.000

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

b) Nếu làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.


Vùng Mức lương tối thiểu năm 2021
Vùng I 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400
Vùng II 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400
Vùng III 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100
Vùng IV 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900


Ví dụ 2: Cũng theo ví dụ 1 bên trên, Công ty có nhân viên kế toán (đã qua học nghề): => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

c) Nếu làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.


Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề  
Vùng Mức lương tối thiểu 2021 (đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870
II 4.194.400 + (4.194.400 x 5%) = 4.404.120
III 3.670.100 + (3.670.100 x 5%) = 3.853.605
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 5%) = 3.449.145
 
Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng Mức lương tối thiểu 2021 (đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 7%) =  5.060.458
II 4.194.400 + (4.194.400 x 7%) =  4.488.008
III 3.670.100 + (3.670.100 x 7%) =  3.927.007
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 7%) =  3.514.843

Ví dụ 3: Cũng theo ví dụ 1 và 2 bên trên, Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm công việc độc hại: => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870

- Nếu nhân viên hóa chất đó làm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm thì Bậc 1 phải là: 4.729.400 + (4.729.400 x 7%) =  5.060.458

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kết luận:
- Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 4.965.870 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.965.870 (Tối thiểu phải mức này).
=> Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.965.870

=> Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 4.965.870 (Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Chi tiết xem tại đây: Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH

----------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Khoảng cách giữa các Bậc trên thang bảng lương:


- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 

VD: Kế toán Thiên Ưng có nhân viên Kế toán (ký hợp đồng lao động: Lương cơ bản là 5.000.000)
-> Bậc 1 là: 5.000.000
-> Bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000.
-> Bậc 3
= 5.250.000 + (5.250.000 x 5%).

- Số bậc thì DN tự xây dựng cho phù hợp: Thường sẽ để từ 5 - 7 bậc nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ngoài ra các bạn cần lưu ý:


- Những doanh nhgiệp mới thành lập cũng cần phải xây dựng thang bảng lương nhé.


- Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương nhé.
 

Ví dụ: Năm 2020 DN bạn xây dựng thang bảng lương theo đúng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.
- Nhưng năm 2021 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng năm 2021 vẫn áp dụng như năm 2020. Nên các bạn không cần phải xây dựng lại thang bảng lương năm 2021.


 

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 1 mẫu thang bảng lương để các bạn tham khảo.


-----------------------------------------------------------------------------

Tên đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Địa chỉ: Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nội
Mã số thuế: 0106368693

 

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
-------------

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng:  
4.420.000 đồng/tháng. (Vì vùng 1)

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc:
Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669
2. Kế Toán Trưởng; Phó Giám đốc:
Mức Lương 6.500.000 6.825.000 7.166.250 7.524.563 7.900.791 8.295.830 8.710.622
3. Giáo viên giảng dạy:
Mức Lương 5.000.000 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.531 6.381.408 6.700.478
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV văn phòng; Trợ giảng:
Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652
5. Nhân viên lao công:
Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223

                                                         Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021
  Người đại diện pháp luật
  (Ký tên và đóng dấu)
 

- Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương 2021 gồm:

 

1. Hệ thống thang bảng lương

2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

4. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

5. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp 

 

- Các bạn cần tải Mẫu nào thì click vào đó để xem chi tiết nhé (Nếu muốn tải toàn bộ, thì tải bên dưới nhé)
 

Trước đây: Khi đăng ký thang bảng lương với Phòng LĐTBXH thì ngoài 5 Biểu mẫu trên DN còn cần phải có thêm: Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tải trọn bộ: Xây dựng Thảng bảng lương năm 2021 tại đây:
 

 

Tải cách xây dựng thang bảng lương 2021


- Nếu chỉ Tải: Mẫu thang bảng lương năm 2021:
 

Tải cách xây dựng thang bảng lương 2021


---------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải thang bảng năm 2020:

- Trọn bộ xây dựng thang bảng lương năm 2020 dưới đây:
 

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG


- Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương năm 2020 dưới đây:
 

THANG BẢNG LƯƠNG

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Tải thang bảng năm 2019:

- Trọn bộ xây dựng thang bảng lương năm 2019 dưới đây:
 

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG


- Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương năm 2019 dưới đây:
 

THANG BẢNG LƯƠNGNếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

Các bạn muốn học cách hạch toán sổ sách, cân đối chi phí, xử lý hóa đơn, xử lý thuế, xử lý các nghiệp vụ lương, BHXH, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... Có thể tham gia Khóa 
học thực hành kế toán thực tế trên chứng từ thật.

------------------------------------------------------------------
 

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Mức lương tối thiểu vùng 2024 theo Nghị định 38 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng 2024 theo Nghị định 38 mới nhất
Mức lương tối thiểu vùng năm 2024 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu
Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất
Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất
Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng và hằng năm; Lập mẫu sổ quản lý lao động Excel theo quy định về Báo cáo sử dụng lao động.
Tỷ lệ trích Bảo hiểm theo lương năm 2021 mới nhất
Tỷ lệ trích Bảo hiểm theo lương năm 2021 mới nhất
Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2021 như: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn mới nhất căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng 2021.
Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2021 của Doanh nghiệp
Mẫu quy chế tiền lương thưởng phụ cấp 2021 của Doanh nghiệp
Mẫu quy chế lương thưởng 2021: Quy chế tiền lương thưởng phụ cấp của doanh nghiệp Công ty TNHH, Cổ phần; Download mẫu quy chế lương thưởng miễn phí tại đây.
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 Excel
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 Excel
Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2021 mới nhất theo Nghị định 49 và 90/2019/NĐ-CP. Tải mẫu thang bảng lương file Excel miễn phí theo quy định tại đây.
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 200 và 133
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư 200 và 133
Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo thông tư 200 và 133: Hạch toán bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, thuế TNCN.
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020
Hướng dẫn cách tính lương cơ bản theo vùng năm 2020 mới nhất theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP; Cách xác định mức lương cơ bản theo lương tối thiểu vùng.
Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng 2020 mới nhất
Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng 2020 mới nhất
Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất theo NĐ 90/2019/NĐ-CP; Cách tra cứu mức lương tối thiểu vùng từng địa phương.
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng