Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 113
Tổng truy cập:   57581214
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh


Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất: Cách viết Mẫu 01B-HSB danh sách hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho nam khi vợ sinh con ... (Mẫu số: 01B-HSB)Phương pháp lập và trách nhiệm ghi của DN:

- Danh sách này
do đơn vị lập cho từng đợt đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH.

Lưu ý: Đối với trường hợp giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy, khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị;
- Đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.


Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH, số điện thoại liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền (trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

- Cơ sở để lập danh sách ở phần này là:
    + Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
    + Bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị.


--------------------------------------------------------------

Cách ghi Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166, cụ thể từng trường hợp như sau:
 
PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH:

- Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ
mới phát sinh trong đợt.

Cột A : Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên
của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH
của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm
đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm
cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi
tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.
- Nếu nghỉ việc dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ.
- Nếu nghỉ việc trên 01 tháng ghi số tháng  nghỉ và số ngày lẻ nếu có.


Ví dụ: Người lao động thực tế nghỉ việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi: 10;
- Người lao động thực tế nghỉ việc 01 tháng 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi
1-10. Cộng tổng ở từng loại chế độ.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi
người lao động mở tài khoản;
- Trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì
bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 032614230, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

--------------------------------------------------------------------
 
Cách ghi Cột D:  Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

Đối với người hưởng chế độ ốm đau:
* Ghi đúng mã bệnh
được ghi trong hồ sơ.
- Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì
ghi đầy đủ tên bệnh.

* Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con.

Ví dụ: Con sinh ngày 04 tháng 8 năm  2020  thì ghi: 04/8/2020.

Đối với chế độ thai sản:

* Đối với lao động nữ sinh con:
- Trường hợp
thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con.
Ví dụ: Con sinh ngày 15/5/2020  thì ghi: 15/5/2020

- Trường hợp
con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết. Trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không phải nhập thông tin này.
Vi dụ: Con sinh ngày 05/4/2020 , chết ngày 15/7/2020  thì ghi: 05/4/2020  -15/7/2020

- Trường hợp
mẹ chết sau khi sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020 , mẹ chết ngày 15/7/2020  thì ghi: 05/4/2020  -15/7/2020.

- Trường hợp mẹ gặp rủi ro
không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020 ,  ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2020  thì ghi: 05/4/2020  -15/7/2020.

* Đối với nhận con nuôi:
- Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2020  thì ghi: 05/4/2020  – 12/6/2020

* Đối với lao động nữ mang thai hộ sinh con
- Trường hợp
thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020 thì ghi: 05/4/2020

- Trường hợp
con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020, con chết ngày 15/5/2020  thì ghi: 05/4/2020  - 15/5/2020

* Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:
- Trường hợp
thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020 , nhận con ngày 15/5/2020  thì ghi: 05/4/2020 - 15/5/2020

- Trường hợp
con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020, con chết ngày 15/5/2020  thì ghi: 05/4/2020 - 15/5/2020.

- Trường hợp
người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020, người mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2020  thì ghi: 05/4/2020 - 15/5/2020.

Trường hợp
người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con.
Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2020, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2020  thì ghi: 05/4/2020-15/7/2020.

* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con:
- Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:
- Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
- Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

------------------------------------------------------------
 
Cách ghi Cột E:

Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:

+  Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động
không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ.
Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.

+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi
có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì:
- Ghi: PCKV 0,7.

+ Trường hợp
con ốm:
- Ghi mã thẻ BHYT của con.

Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:

+ Trường hợp
khám thai:
- Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.

+ Trường hợp
mẹ chết sau khi sinhmẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc:
- Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

+ Trường hợp lao
động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết:
- Ghi số con được sinh.

+ Trường hợp
người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:
- Ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con;
    Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

+ Trường hợp
lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:
- Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXH.

+ Trường hợp
lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con:
- Ghi số con được sinh, nhận;
    Nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con.

-----------------------------------------------------------------
 
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

- Phần danh sách này
được lập đối với người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương... làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định.

Cột A, B, 1, C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.

Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này.

Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2020 thì ghi: 3/02/2020.

Cột 3: Ghi lý do đề nghị  điều chỉnh như:
+ Điều chỉnh
tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện…
 + Điều chỉnh
giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng, lập trùng hồ sơ; xác định không đúng số ngày nghỉ hưởng trợ cấp...

----------------------------------------------------------------------
 
Phần cuối danh sách phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách;
    - Trường hợp đơn vị
không thực hiện giao dịch điện tử thì Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

------------------------------------------------------------------

Tải mẫu 01B-HSB về tại đây: Mẫu 01B-HSB
 
-----------------------------------------------------------------------

Ghi chúTrong quá trình thực hiện, mẫu này và nội dung hướng dẫn lập mẫu có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cá biệt cho phù hợp với yêu cầu phát sinh trong thực tiễn theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

----------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 
Cách ghi mẫu 01b-hsb theo quyết định 166
Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu cho Doanh nghiệp năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn khi trích nộp; Tiền truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý, hạch toán truy thu kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới của Bảo hiểm xã hội năm 2019, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng.
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2019 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách điền Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất 2019, hướng dẫn lập Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm tiền lương, lao động.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.5.0
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng