Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 138
Tổng truy cập:   60447832
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019

 

Quy định về kinh phí công đoàn và Đoàn phí công đoàn mới nhất năm 2019 như: Đối tượng đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn của Doanh nghiệp và Người lao động, cụ thể như sau:Lưu ý:
- Các cần phân biệt được Kinh phí công đoànĐoàn phí công đoàn => Cụ thể như sau:

------------------------------------------------------------------------------------


I. QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Căn cứ theo Chương 2 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định:

Đối tượng đóng Kinh phí công đoàn

- Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn
là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệpkhông phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:
    1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
    2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
    3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

    4.
Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
    5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
    6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
    7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

 

Như vậy: Dù Doanh nghiệp bạn có hay chưa có Tổ chức công đoàn cơ sở thì vẫn phải đóng Kinh phí công đoàn.

Chú ý: Khi DN bạn tham gia BHXH cho nhân viên thì phải lên Liên đoàn lao động quận, huyện để đóng Kinh phí công đoàn. (Đây là bắt buộc nhé, không nộp sẽ bị truy thu và phạt).

---------------------------------------------------------------------------
 

Mức đóng Kinh phí công đoàn:

- Mức đóng
bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.


Như vậy:

Số tiền KPCĐ phải nộp  =   2%   X  Tổng số tiền lương của tất cả nhân viên tham gia BHXH.

- Số tiền Kinh phí công đoàn này do Doanh nghiệp đóng (Không trích vào lương của người lao động) -> - Khoản tiền kinh phí công đoàn đó được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.
------------------------------------------------------------------------------


Phương thức đóng Kinh phí công đoàn - Nơi nộp tiền:
 
- Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn
mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
    
(Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi Doanh nghiệp bạn đăng ký kinh doanh)

Tốt nhất: Các bạn liên hệ với với Liên đoàn lao động Quận, Huyện nơi DN bạn đăng ký kinh doanh để biết chi tiết về hồ sơ và thủ tục đóng kinh phí công đoàn.

Xem thêm: Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn


---------------------------------------------------------------------------------------------------


II. QUY ĐỊNH VỀ ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN:

Căn cứ theo Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định:

Đối tượng đóng Đoàn phí công đoàn

-
Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần mà nhà nước không giữ cổ phần chi phối); Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài.

- Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------

Mức đóng Đoàn phí công đoàn:

- Mức đóng đoàn phí hàng tháng
bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

--------------------------------------------------------------------------

Phương thức đóng đoàn phí công đoàn:
 
- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng trực tiếp hàng tháng
cho tổ chức công đoàn cơ sở.
- Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) sau khi có ý kiến thỏa thuận của đoàn viên. Trong trường hợp này, số thu đoàn phí công đoàn phải có xác nhận của phòng kế toán đơn vị và có danh sách chi tiết đoàn viên đóng đoàn phí.

- Khoản đoàn phí công đoàn
không được giảm trừ khi tính thuế TNCN (Công văn số 66805/CT-HTr ngày 27/10/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội).
- Nếu doanh nghiệp
nộp thay cho đoàn viên công đoàn sẽ phải cộng vào thu nhập của người đó để tính thuế TNCN (Công văn số 5179/CT-TTHT ngày 3/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM)

-----------------------------------------------------------------------------

Quản lý tiền đoàn phí:

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao nhiệm vụ:
    - Thu tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời việc nộp tiền đoàn phí hàng tháng của đoàn viên theo danh sách đoàn viên của đơn vị;
    - Bảo quản, lưu trữ sổ thu đoàn phí theo đúng quy định của luật kế toán;
    - Tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi tài chính với công đoàn cấp trên.
    - Việc phân phối, sử dụng, quản lý tiền đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

-----------------------------------------------------------------------------


Như vậy:

1.
Kinh phí công đoàn là do Doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động (Không phân biệt DN đã có hay chưa có Tổ chức công đoàn cơ sở)

------------------------------------------------------------------------------

2. Đoàn phí công đoàn là do Người lao động tham gia Tổ chức công đoàn cơ sở đóng:
- Nếu DN bạn có Tổ chức công đoàn cơ sở:
    -> Những người lao động tham gia Công đoàn cơ sở này (còn gọi là đoàn viên công đoàn) sẽ phải đóng Đoàn phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. (Tối đa chỉ bằng 10%
mức lương cơ sở).

    -> Những người lao động Không tham gia Tổ chức công đoàn cơ sở thì Không phải đóng.

- Nếu DN bạn Không có Tổ chức công đoàn cơ sở:
    -> Người lao động không phải đóng Đoàn phí công đoàn.

------------------------------------------------------------------------------------

3. Quản lý số tiền KPCĐ và ĐPCĐ như sau:

Căn cứ theo Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐ ngày 6/11/2018 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam:

- Năm 2019:
    - Công đoàn cơ sở được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn40% tổng số thu đoàn phí công đoàn;
    - Công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 31% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% % tổng số thu đoàn phí công đoàn.

-> Nếu DN muốn được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn thì làm hồ sơ để gửi lên Công đoàn cấp trên (Liên đoàn lao động Quận, huyện nơi DN nộp Kinh phí công đoàn)
    - Hồ sơ gồm: Bảng kê chi tiết các khoản chi công đoàn (Kèm phiếu chi); Bảng tổng hợp Kinh phí công đoàn đã nộp; Danh sách người lao động; Quy định về mức chi công đoàn; Giấy giới thiệu và CMT của nhân viên đi nộp hồ sơ (Chi tiết các bạn liên hệ với Công đoàn cấp trên nhé).

----------------------------------------------------------------------------------

4. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở:

- Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

 (Theo điều 1 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13)

 
Như vậy: Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp là một tổ chức do người lao động thành lập, được hình thành trên nguyên tắc tự nguyện của chính người lao động. Doanh nghiệp không bị bắt buộc hoặc thậm chí ép buộc người lao động phải lập công đoàn.
    - Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
 
Điều kiện thành lập Tổ chức công đoàn cơ sở:

Căn cứ Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ:
 
- Doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 
- Chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp
thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.
     - Sau thời gian quy định trên, nếu Doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn thành công!. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:

Quy định về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN

 

quy dinh kinh phí công đoàn đoàn phí

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu cho Doanh nghiệp năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2020 mới nhất.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu
Cách hạch toán kinh phí công đoàn khi trích nộp; Tiền truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý, hạch toán truy thu kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới của Bảo hiểm xã hội năm 2019, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng.
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách điền Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất 2019, hướng dẫn lập Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm tiền lương, lao động.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.5.6
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng