Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 107
Tổng truy cập:   54224467
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp - truy thu


Truy thu kinh phí công đoàn có được đưa vào chi phí hợp lý - hạch toán truy thu kinh phí công đoàn? Cách hạch toán kinh phí công đoàn trích nộp hàng tháng? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn xử lý các vướng mắc trên.Mức đóng kinh phí công đoàn:
 

Theo điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức đóng kinh phí công đoàn:

 

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

 

Theo khoản 3 điều 7 Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

 

“3. Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.”


Như vậy:
- Kinh phí công đoàn
do Doanh nghiệp đóng (Không trích vào lương của Người lao động) -> Khoản này được hạch toán vào chi phí hợp lý.

- Quy định chi tiết về:
    +) Đối tượng đóng, mức đóng,
    +) Công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu % tiền kinh phí công đoàn;
    +) Cách phân biệt Kinh phí công đoàn và Đoàn phí công đoàn...

Các bạn xem tại đây nhé: ==> Kinh phí công đoàn và Đoàn phí công đoàn


--------------------------------------------------------------------------------------


Truy thu kinh phí công đoàn có được hạch toán vào chi phí:
 

Theo Công văn 1564/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế TP. Hồ Chí Minh: Về việc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, cụ thể như sau:
 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1564/TCT-DNL
V/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016
 
Kính gửi: - Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease;
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tổng cục thuế nhận được công văn ACC23022016 ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease về việc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết về tài chính công đoàn quy định:


“Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn
Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
…”


Tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định về mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như sau:

“Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn
Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
…”


Tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định về nguồn đóng kinh phí công đoàn như sau:

“Điều 7. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

3. Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.”.


Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6: Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
…”


Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc Công ty chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2015 các Khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015.

Tuy nhiên, theo nội dung công văn số ACC23022016 ngày 23/02/2016 của Công ty thì
năm 2015 Công ty thành lập tổ chức công đoàn theo yêu cầu của Liên Đoàn lao động Quận 1, Công ty đã đóng kinh phí công đoàn năm 2013, năm 2014 theo quy định của Luật Công Đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP vào năm 2015Do Công ty đóng kinh phí công đoàn theo yêu cầu của Liên đoàn Lao Động Quận 1.

-> Vì vậy, trường hợp Công ty thực hiện đúng theo quy định của Luật Công Đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động theo quy định năm
2013, 2014 và năm 2015 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST - (BTC);
- Vụ CS, KK, PC-(TCT);
- Lưu: VT,TCT (VT, DNL (2b)).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cách hạch toán kinh phi công đoàn:

 

- Các bạn hạch toán chi tiết theo từng bộ phận nhé, tính vào chi phí của DN:

Nợ TK: 154, 241, 622, 623 727, 641, 642…
             Có 3382: (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

 

Khi nộp tiền kinh phí công đoàn:

Nợ TK 3382. (Tổng tiền lương tham gia BHXH (X) 2%)

             Có TK 111, 112

 

Chú ý: Đó là cách hach toán Kinh phí công đoàn của DN phải nộp cho Liên đoàn lao động Quận, huyện.

- Nếu là Đoàn phí công đoàn của các nhân viên trong công ty tham gia Tổ chức công đoàn cơ sở (Tức là số tiền đoàn phí của các đoàn viên đóng bằng 1% số tiền lương tháng tham gia BHXH) thì: Doanh nghiệp không phải Hạch toán đoàn phí công đoàn vào sổ sách kế toán => Mà sẽ theo dõi riêng bên ngoài sổ sách kế toán.

---------------------------------------------------------------------------------------
 

- Nếu Công đoàn cơ sở tại DN sử dụng 69% tổng số thu Kinh phí công đoàn thì các bạn theo dõi qua TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác.

Nợ TK 3382.

             Có TK 3388.

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Chú ý: Đó là tiền kinh phí công đoàn bị truy thu, còn nếu là khoản tiền bị phạt thì sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý nhé.

 

Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định về thuế TNDN:

"2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

 

Cách hạch toán tiền phạt kinh phí công đoàn:

Nợ 811.

             Có 3388.

 

Khi nộp tiền:

Nợ 3388.

             Có 111, 112

 

Cuối kỳ kết chuyển:

Nợ 911.

             Có 811 (Nhớ là khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN thì nhập vào chỉ tiêu B4, vì đây là số tiền không được trừ khi tính thuế TNDN).

 

Xem thêm: Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

truy thu kinh phí công đoàn

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Thủ tục đăng ký tham gia Bảo Hiểm Xã Hội lần đầu 2020
Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN lần đầu cho Doanh nghiệp năm 2020. Hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Cách viết Mẫu 01B-HSB thai sản, ốm đau dưỡng sức sau sinh
Hướng dẫn cách ghi Mẫu 01B-HSB chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, thai sản cho chồng khi vợ sinh theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2020 mới nhất.
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản cho chồng 2019 khi vợ sinh con
Chế độ thai sản của chồng có vợ sinh con năm 2019 mới nhất: Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ sinh con.
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019
Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2019 mới nhất; Tỷ lệ đóng BHYT đối với Doanh nghiệp và người lao động theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới về BHXH năm 2019
Những điểm mới của Bảo hiểm xã hội năm 2019, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia bắt buộc, mức tiền lương đóng BHXH, tỷ lệ đóng, phương thức đóng.
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Quy định kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2019
Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2019 theo quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn. Đối tượng đóng, tỷ lệ trích nộp kinh phí công đoàn.
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách ghi Danh sách tham gia BHXH Mẫu D02-TS theo QĐ 595
Cách điền Mẫu D02-TS Danh sách tham gia BHXH theo Quyết định 595/QĐ-BHXH mới nhất 2019, hướng dẫn lập Mẫu D02-TS thai sản, báo tăng giảm tiền lương, lao động.
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Quy định về bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 mới nhất: Mức đóng, điều kiện – mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật làm việc 38/2013/QH13
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.4.5
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng