Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 38
Tổng truy cập:     5216470
Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN

Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số: 05-3/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………...........

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): 

[05] Mã số thuế:

STT

Họ và tên người nộp thuế

MST của người nộp thuế

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

MST của người phụ thuộc

Quốc tịch người phụ thuộc

CMND/ Hộ chiếu của người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc

(Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu)

Thời gian tính giảm trừ 

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường / Xã

Từ tháng

Đến tháng

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  …,ngày ......tháng ….....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
   Họ và tên: …………………………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
           Chứng chỉ hành nghề số:..................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tải vệ tại đây: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu số TK1-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước, nước ngoài
Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nhgiệp
Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của DN
Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương năm 2015
Mẫu 07 - Báo cáo tình hình sử dụng lao động theo TT 23
Mẫu 05 - Khai trình sử dụng lao động lần đầu theo TT 23