Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 55
Tổng truy cập:   86895595
Quảng cáo
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Bảng Hệ thống Tài khoản kế toán theo Thông tư 133


Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 file Excel – word là danh mục Hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Download Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 miễn phí ở cuối bài viết nhé.


- Các bạn muốn xem chi tiết tài khoản nào chỉ bấm chuột trái vào tài khoản đó nhé. Trong đó sẽ có chi tiết như: Nguyên tắc kế toán; Sơ đồ chữ T; Kết cấu nội dung bên Nợ - Có; Cách hạch toán 1 số nghiệp vụ cụ thể...

- Nếu các bạn muốn tải bảng hệ thống tài khoản kế toán file Excel - Word thì bấm vào đường link dưới cuối bài viết nhé!

-----------------------------------------------------------------------------
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(Ban hành kèm theo Thông tư  133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1 Cấp 2
1 2 3
    LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111   Tiền mặt
  1111
1112
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
112   Tiền gửi Ngân hàng
  1121
1122
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
121   Chứng khoán kinh doanh
128   Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  1281
1288
Tiền gửi có kỳ hạn
Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131   Phải thu của khách hàng
133   Thuế GTGT được khấu trừ
  1331
1332
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136   Phải thu nội bộ
  1361
1368
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác
138   Phải thu khác
  1381
1386
1388
Tài sản thiếu chờ xử lý
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Phải thu khác
141   Tạm ứng
151   Hàng mua đang đi đường
152   Nguyên liệu, vật liệu
153   Công cụ dụng cụ
154   Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155   Thành phẩm
156   Hàng hóa
157   Hàng gửi đi bán
211   Tài sản cố định
  2111
2112
2113
TSCĐ hữu hình
TSCĐ thuê tài chính
TSCĐ vô hình
214   Hao mòn tài sản cố định
  2141
2142
2143
2147
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
217   Bất động sản đầu tư
228   Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
  2281
2288
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
Đầu tư khác
229   Dự phòng tổn thất tài sản
  2291
2292
2293
2294
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
241   Xây dựng cơ bản dở dang
  2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa lớn TSCĐ
242   Chi phí trả trước
    LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331   Phải trả cho người bán
333   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339
Thuế giá trị gia tăng phải nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334   Phải trả người lao động
335   Chi phí phải trả
336   Phải trả nội bộ
  3361
3368
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ khác
338   Phải trả, phải nộp khác
  3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược
Doanh thu chưa thực hiện
Phải trả, phải nộp khác
341   Vay và nợ thuê tài chính
  3411
3412
Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính
352   Dự phòng phải trả
  3521
3522
3524
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
Dự phòng phải trả khác
353   Quỹ khen thưởng phúc lợi
  3531
3532
3533
3534
Quỹ khen thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
356   Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3561
3562
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
    LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  4111
4112
4118
Vốn góp của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác
413   Chênh lệch tỷ giá hối đoái
418   Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
419   Cổ phiếu quỹ
421   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  4211
4212
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
    LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111
5112
5113
5118
Doanh thu bán hàng hóa
Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu khác
515   Doanh thu hoạt động tài chính
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611   Mua hàng
631   Giá thành sản xuất
632   Giá vốn hàng bán
635   Chi phí tài chính
642   Chi phí quản lý kinh doanh
  6421
6422
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
    LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711   Thu nhập khác
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
811   Chi phí khác
821   Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
    TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911   Xác định kết quả kinh doanh

----------------------------------------------------------------------

Tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 file Excel tại đây:
 

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Nếu các bạn muốn tải toàn bộ Thông tư 133 như: Hệ thống sổ sách, hệ thống chứng từ, hệ thống báo cáo, hệ thống tài khoản kế toán file Word ...thì có thể tải về tại đây:
Thông tư 133.

 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Một số điểm cần chú ý của Thông tư 133:

- Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định bên trên -> Mà KHÔNG cần phải đề nghị Bộ tài chính chấp thuận.
- Nếu muốn bổ sung, sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 -> Thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Thông tư 133 áp dụng cho Doanh nghiệp nào?
- Thông tư 133 áp dụng cho Doanh nghiệp
Nhỏ và Vừa.

Như vậy: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200. Nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế khi chuyển đổi và Phải thực hiện từ đầu năm tài chính và nhất quán trong năm.
 
 
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

-------------------------------------------------------------------------------------
 

Nếu các bạn muốn học cách định khoản kế toán nhanh và chính xác thì có thể xem thêm: Cách ghi nhớ hệ thống tài khoản kế toán

 

 

Ngoài ra: Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, học thực hành kê khai thuế, lên sổ sách, lập BCTC, lập báo cáo Quyết toán thuế TNCN, TNDN… thì có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán

---------------------------------------------------------
 

hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 file Excel - Word
Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 file Excel - Word
Bảng Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn của Bộ tài chính; Hệ thống tài khoản theo thông tư 200 áp dụng cho mọi doanh nghiệp; Tải danh mục tài khoản theo thông tư 200.
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15
Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 244/2009/TT-BTC
Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính đã được sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.7
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng