Loading...
[X] Đóng lại
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0987.026.515
0987 026 515
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 52
Tổng truy cập:   88035049
Quảng cáo
Mẫu Biểu Kê Khai Thuế

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục ii-1


Phụ lục ii-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất: Mẫu Phụ lục ii-1 theo Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT thay thế phụ lục ii-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phụ lục ii-1

----------------------------------------------------------------------------------------


Mẫu Phụ lục ii-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:


TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …
 
THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
 
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):                  
Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: .....................................
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): ...........
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                           ............... □
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                   □
Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .....................................
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ........................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ...................................
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
 
(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ......
....................................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):....
.................................................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):...............
................................................................................


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH
 
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ....................
Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................
Tỉnh/Thành phố:................................................
Điện thoại: .......................................................... Fax (nếu có): ...........
Email (nếu có): .................................................... Website (nếu có): ...........
□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).
□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).
Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):.......
Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: ..../..../....Nơi cấp:..................... Ngày hết hạn (nếu có): …../…../…….....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .................
Tỉnh/Thành phố: ................................................
Quốc gia: ..........................................................
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH
Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).
 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP
 
1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:
Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):.........................
Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): .................
Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có               □ Không
Thời điểm thay đổi vốn: ........................................................
Hình thức tăng, giảm vốn: .......................................................
Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):
Mệnh giá cổ phần: ....................................................................

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông      
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết      
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức      
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại      
5 Các cổ phần ưu đãi khác      
Tổng số      

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh
Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9.
(Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1
1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
       
2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
       
3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ghi chú
       

Lưu ý:
- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.
- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
______________________
1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;
- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
 
Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): ......................................
Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): ............................
Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): .............................
Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                           □ Không
Thời điểm thay đổi vốn: ...........................................................
Hình thức tăng, giảm vốn: ...........................................................
Tài sản góp vốn:......................................................................

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Đồng Việt Nam    
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)    
3 Vàng    
4 Giá trị quyền sử dụng đất    
5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ    
6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)    
Tổng số    
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
 
Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN
 
Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).
Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 
Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .................. Giới tính: ............
Chức danh: ...................................................................
Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ..............  Quốc tịch: .......
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):......
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..........................................
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ............... Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .............
Xã/Phường/Thị trấn: .......................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ............
Tỉnh/Thành phố: .................................................
Quốc gia: .......................................................
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ......
Xã/Phường/Thị trấn: ..................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...................
Tỉnh/Thành phố: ................................................
Quốc gia: ................................................
Điện thoại (nếu có):................................. Fax (nếu có): ......................
Email (nếu có): ................................................... Website (nếu có): ...........
 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  .........................................
Điện thoại: ...............................................................................
2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:
Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ...........................   
Điện thoại: ............................................................................
3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ........................................
Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................
Tỉnh/Thành phố: .......................................
Điện thoại: ……………Fax (nếu có): .................... 
Email (nếu có): ................................................
4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập                □
Hạch toán phụ thuộc            □
6 Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày .........../.............. đến ngày ............./.............. 4
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
7 Tổng số lao động: ..........................................
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?
□ Có                                                                  □ Không
9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:
Khấu trừ                                                          □
Trực tiếp trên GTGT ..................................... □
Trực tiếp trên doanh số ................................. □
Không phải nộp thuế GTGT.......................... □
10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
....................................... .......................................
....................................... .......................................
 
□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)6
______________________
2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.
3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4
- Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.
- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.
6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.


-------------------------------------------------------------------------------
 

Mẫu giấy ủy quyền nộp Phụ lục ii-1:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
—–ooo0ooo—–
 
GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: ................................................................................)


Bên ủy quyền (Bên A):
Tên Công ty: Kế toán Thiên Ưng.
Mã số thuế: ................................., theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .............. ........, do Sở kế hoặc đầu tư TP Hà Nội cấp ngày ..................... ..........................
Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................
Đại điện: Ông (Bà): …………
Chức danh: Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật.
 
Bên nhận ủy quyền (Bên B):
Ông (Bà): ..........................................
Ngày sinh: .......................................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................
Cấp ngày: ...................................     tại: ...........................................
SĐT: ............................................   Email: ..................................................

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả về việc .............................................................


ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
- Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ……
 
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
- Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
 
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

 

Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2021

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)  


----------------------------------------------------------------------------


Tải Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục ii-1 tại đây:
 


Nếu bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

-------------------------------------------------------------------------------


Ví dụ DN bạn Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư thì hồ sơ cần như sau:

- Mẫu Phụ lục II-1 (2 bản)
- Giấy ủy quyền (ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả).
- 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu).

Xem thêm: Thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
--------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Các mẫu biểu khác
Mẫu 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập mới nhất
Mẫu 20/TXN-TNCN Thư xác nhận thu nhập mới nhất
Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất năm 2021 - Mẫu 20/TXN-TNCN theo Thông tư 156; Thư xác nhận thu nhập năm để quyết toán thuế TNCN trong 1 số trường hợp.
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Mẫu công văn giải trình thuế như: Mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế; Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế; Mẫu công văn trả lời Công văn của Cơ quan thuế.
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 mới nhất theo Nghị định 139
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 mới nhất theo Nghị định 139
Mẫu Tờ khai thuế môn bài mới nhất 2021 là Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 áp dụng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, chi nhánh.
Mẫu 23/ĐK-TCT thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu 23/ĐK-TCT thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất: Mẫu 23/ĐK-TCT theo Thông tư 105/2020/TT-BTC Thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan thuế.
Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất
Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất
tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-mst tờ khai điều chỉnh bổ sung đăng ký thuế Mẫu 08-MST thuế
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015. Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu mẫu 05/KK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Mẫu 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 5.1.9
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online