Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 9
Tổng truy cập:     5327555
Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN mẫu số 05-1/BK-TNCN

Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 05-1/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………..………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….....................................................

[05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/Hộ chiếu

Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

Thu nhập tính thuế

Số thuế TNCN đã khấu trừ

Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT

Chi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế

Tổng số

Trong đó: TNCT được giảm thuế

Tổng số tiền  giảm trừ gia cảnh

Từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Bảo hiểm được trừ

Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ

Tổng số thuế phải nộp

Số thuế đã nộp thừa

Số thuế còn phải nộp

Làm việc trong KKT

Theo Hiệp định

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về tại đây: Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN mẫu số 05-1/BK-TNCN

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
Mẫu 02/TNDN Bảng kê thanh toán tiền điện, nước
Mẫu 07/GTGT Thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ
Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS