Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Quảng cáo
Đang trực tuyến: 161
Tổng truy cập:     20519370

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN

 

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chú ý: Từ ngày 30/7/2015 thì mẫu 03/KK-TNCN đã hết hiệu lực -> Thay vào đó là Mẫu 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Các bạn tải về tại đây nhé:

 

Tờ khai thuế TNCN từ đầu tư vốn 06/TNCN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú )

    [01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm hoặc quý………năm ...……

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………...........

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ………………………...……………....................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ...............................................

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:..........................[11] Email: .......................

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):……………………….......................

       [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………….………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...........................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .......................... [19] Email: .....................

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….........................................

           [21] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22] Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

[23] Quận/huyện: ...................... [24] Tỉnh/thành phố: ..............................................

[25] Điện thoại: .......................  [26] Fax: ................. [27] Email: ............................

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:....................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng thu nhập tính thuế

[29]

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[30]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[31]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[32]

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng thu nhập tính thuế

[33]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[34]

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập tính thuế

[35]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[36]

 

V

Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

1

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

[37]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[38]

 

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

1

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[39]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[40]

 

         
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

                                   …,ngày ......tháng ….....năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

in
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
Các mẫu biểu khác
Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139 mới nhất năm 2017
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 2016
Mẫu Phụ lục II-1 Thay thế mẫu 08 – MST theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN
Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp
Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT theo TT 26
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu Mẫu 04/TNDN
học phí học kế toán thiên ưng
 
Học phí học kế toán
Học phí học kế toán