Loading...
[X] Đóng lại

Học phí học kế toán thực hành

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Tư vấn lớp học
HOTLINE: Mr. Nam
0984.322.539
0984 322 539
Đăng ký học
Đang trực tuyến: 34
Tổng truy cập:   43197352
Quảng cáo
Công ty kế toán thiên ưng tuyển dụng
KẾ TOÁN THUẾ

Các trường hợp Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018

 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2018? Điều kiện uỷ quyền quyết toán thuế TNCN? Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN? Thời điểm làm uỷ quyền quyết toán thuế TNCN?...Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp các quy định về uỷ quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất hiện hành.- Căn cứ theo khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, Công văn 801/TCT- TNCN của Tổng cục thuế, Công văn 5286/CT-TNCN của Cục thuế TP. Hà Nội quy định cụ thể như sau:
 

I. Các trường hợp được uỷ quyền Quyết toán thuế TNCN cho Doanh nghiệp:


- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau:
 
    1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công
ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả, kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.

-> Tức là: Tại thời điểm uỷ quyền Quyết toán -> Nhân viên đang làm việc tại DN (Và chỉ được uỷ quyền phần Thu nhập mà DN đó trả cho nhân viên đó)

-----------------------------------------------------------------
 

    2) Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.
        Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng
được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

-------------------------------------------------------------
 

    3) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
    - Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
 

Ví dụ:
- Năm 2018, Ông A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty kế toán Thiên Ưng, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
Như vậy:
- Thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2018 của Ông A nhỏ hơn 10 triệu đồng (90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng)
-> Nếu Ông A thuộc diện phải quyết toán thuế và
không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì Ông A ủy quyền quyết toán thuế năm 2018 cho Công ty Kế toán Thiên Ưng. Công ty chỉ quyết toán thuế thay Ông A đối với phần thu nhập do Công ty trả.
-> Nếu Ông A
muốn quyết toán cả phần thu nhập vãng lai (90tr) thì Ông A phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

-------------------------------------------------------------


Một số lưu ý khi uỷ quyền Quyết toán thuế TNCN:
 
- Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay
 thì phải có: Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mẫu 02/UQ-QTT-TNCN (ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC)

- Kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).


- Và khi lập tờ khai quyết toán 05QT-TNCN bên bảng kê 05-1 BK-TNCN thì các bạn tích vào ô “Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thay”:

các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Xưm thêm: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN


- Nếu Doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính,
    +) Đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.


- Trường hợp không được uỷ quyền nhưng lại uỷ quyền: Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế -> Doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân => Nhưng lại phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
    => Thì Doanh nghiệp không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập
    => Chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “
Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. 

 

II. Các trường hợp KHÔNG được uỷ quyền, cá nhân trực tiếp QTT với CQT:


- Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).
 
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1 nêu trên, nhưng thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN theo quy định thì trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm, cụ thể một số trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế TNCN như sau:
 
    + Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi) thì cá nhân không uỷ quyền quyết toán.
 
    + Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế.
 

Ví dụ:
- Năm 2018, Ông B có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty A.
- Tháng 3/2018 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty B là 20 triệu đồng đã khấu trừ thuế 10%.
- Tháng 10/2018 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty C là 1,5 triệu đồng chưa đến mức khấu trừ thuế.
Như vậy:
- Trong năm 2018 Ông B có một khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế, nếu Ông B thuộc diện quyết toán thuế thì Ông B
không ủy quyền quyết toán tại Công ty A, mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 -------------------------------------------------------------
 

Trên đây là những hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN, chi tiết và cụ thể hơn các bạn có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế chuyên sâu.

------------------------------------

ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chia sẻ:
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Các tin tức khác
Cách tính thuế TNCN hợp đồng thử việc - thời vụ - giao khoán
Cách tính thuế TNCN hợp đồng thử việc - thời vụ - giao khoán
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, lao động thử việc, hợp đồng giao khoán, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán
Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, cổ phần, cổ phiếu. Cách xác định thu nhập tính thuế, thuế suất chuyển nhượng.
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc bao gồm những ai? Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chưng minh người phụ thuộc
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 mới nhất, xác định các khoản thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN theo Luật thuế TNCN 26/2012/QH13, Thông tư 111 và Thông tư 92/2015
Các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất.
Các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất.
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất như: Khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc … Mức giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay.
Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN
Phụ cấp tiền điện thoại có được miễn thuế TNCN
Quy định mức phụ cấp tiền điện thoại cho nhân viên được trừ khi tính thuế TNDN, khoản phụ cấp tiền điện không tính thuế TNCN nếu không cao hơn mức quy định
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Hướng dẫn cách đăng ký Mã số thuế cá nhân cho nhân viên
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân qua mạng cho nhân viên, Cách đăng ký MST cá nhân trên phần mềm QTTNCN 3.3.1 và hồ sơ thủ tục đăng ký MST online
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2018 qua mạng, hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như: Bố mẹ, con, cháu, anh, chị em...
Tìm chúng tôi trên
Quảng cáo
Phần mềm kê khai thuế htkk 4.1.9
phần mềm đăng ký mst cá nhân 3.3.2
hướng dẫn cách lập sổ kế toán trên excel
Tuyển kế toán
 
Học phí kế toán thiên ưng
Học phí kế toán thiên ưng